LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 29.11.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGICzy warto było?
2018-02-12, 11:37

KOMENTARZE: 7

27.04.2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał dwa orzeczenia w sprawie funduszu sołeckiego dla Dziekanowa Bajkowego. Sąd stwierdził, iż organy jednostki samorządu terytorialnego (tj. Burmistrz i Rada Miejska) dopuściły się wielu nieprawidłowości wynikających z niekompetencji i naruszeń prawa. Nie dość, że błędnie ocenili stan faktyczny (wniosek burmistrza odrzucający ten złożony przez mieszkańców nie zawierał uzasadnienia) to niewłaściwie interpretowali zapisy art. 5 ustawy o funduszu sołeckim.

Jak można dalej przeczytać z uzasadnienia do wyroku, sąd przyznał, że uzasadnienie zaskarżonej uchwały było lakoniczne i nic z niego nie wynikało. Ponadto odwoływało się ono do treści ustawy o funduszu sołeckim, ale w najmniejszym stopniu nie wyjaśniało, który i dlaczego punkt wniosku nie odpowiadał wymogom określonym w ustawie tj. które z nich nie mieściły się w zadaniach własnych gminy, nie służyły poprawie warunków życia mieszkańców czy też nie były zgodne ze strategią rozwoju gminy. Już samo to w ocenie sądu - czyniło zaskarżoną uchwałę niespójną, niekompletną i niepoddającą się merytorycznej kontroli.

Ponadto, co ważne, sąd uznał iż skarżący (Marcin Etienne) w rozumieniu art. 101 u.s.g posiadał interes prawny w zaskarżaniu uchwał, które odrzucały wniosek sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego. Jak można wyczytać z uzasadnienia wyroku - "zaskarżył on wskazaną uchwałę działając wyłącznie jako mieszkaniec sołectwa". Sąd podzielił w tym miejscu stanowisko orzecznictwa, że członek wspólnoty samorządowej dysponuje określonymi uprawnieniami z racji samego członkostwa w tej wspólnocie. Wykluczenie możliwości ochrony tych uprawnień przed sądem administracyjnym naruszałoby bowiem konstytucyjne prawo członka wspólnoty mieszkańców do sądu, które gwarantuje art. 45 Konstytucji RP.

W końcowej sentencji uzasadnienia WSA stwierdził, że przy uchwalaniu obu uchwał doszło do istotnego naruszenia prawa poprzez naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania aktów, naruszenie podstawy prawnej ich podjęcia, naruszenie przepisów prawa ustrojowego i prawa materialnego.

Oba orzeczenia miały dla Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego wymiar symboliczny. Środki w ramach funduszu sołeckiego wydatkowane są bowiem w przypadającym kolejnym roku budżetowym. Niewykorzystane bezpowrotnie przepadają... Jednak obstrukcyjne działania burmistrza były dużo bardziej daleko idące. Pozbawiły bowiem Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego funduszu sołeckiego również na 2017 i 2018 rok.

Kancelaria prawna obsługująca Urząd Miejski w Łomiankach tymczasem wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego o uchylenie zaskarżonych wyroków z powodów czysto formalnych. Podniesionym zarzutem było jedynie to, że występując do WSA jako "obywatel sołectwa" nie miałem w tym interesu prawnego. NSA wbrew orzecznictwu sądu I instancji podzielił pogląd składającego kasację i orzekł, że złożone przeze mnie skargi nie mają charakteru "actio popularis", przez co nawet sprzeczność aktu organu gminy z prawem nie daje uprawnienia do jego skarżenia.

Reasumując. Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski odrzucając wniosek Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego złamał prawo. Naruszyła prawo również większość Rady Miejskiej KWW Tomasza Dąbrowskiego głosując zgodnie z wolą burmistrza. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jednak w trybie odwoławczym z powodów formalnych Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie WSA, gdyż mieszkańcy pozbawieni są legitymacji, by dochodzić swoich praw przed sądami.

Takie mamy prawo.

W efekcie NSA uchyliło zaskarżone wyroki WSA, oddaliło złożoną przeze mnie skargę i zasądziło ode mnie na rzecz Gminy Łomianki kwotę 780 zł.

Jeśli zapytacie zatem - czy warto było? Odpowiem - TAK. W przeciwnym razie nie dowiedzielibyście się Państwo tak wiele o Burmistrzu Łomianek i jego radnych.

Za pozbawieniem mieszkańców Dziekanowa Bajkowego Funduszu Sołeckiego głosowali następujący radni KWW Tomasza Dąbrowskiego: Tadeusz Krystecki, Wiesław Bochenek, Bogusław Sikorski, Cezary Astrau, Bogumił Pawłowski, Wanda Karaś, Wanda Kuczera, Paweł Słupski-Kartaczowski, Joanna Roszkowska, Piotr Bartoszewski, Krzysztof Terczyński a także przedstawiciele obszarów wiejskich, w tym: Andrzej Graff, Maria Zalewska, Krzysztof Wawer, Adam Salwowski i Maciej Wroniewski.

Przeciw uchwale zagłosowali: Marcin Etienne, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Mariola Niecikowska, Ewa Krzyżowska i Wojciech Berger.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z chronologią zdarzeń oraz udostępnionymi tam dokumentami z 3-letniej batalii o sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy.

Marcin ETIENNE

Załączone dokumenty:

Wyrok WSA V SA/Wa 353/16.pdf
Wyrok WSA V SA/Wa 2264/16.pdf
Uchwała RM XI/129/2015.pdf
Uchwała RM XIII/145/2015.pdf
Wniosek Dziekanowa Bajkowego.pdf
Wniosek Dziekanowa Nowego.pdf
Wniosek Dziekanowa Polskiego.pdf
Wniosek Kiełpina.pdf
Wniosek Łomianek Dolnych.pdf
Wniosek Sadowej.pdf
Wyrok NSA II GSK 2261/17.pdf
Wyrok NSA II GSK 2262/17.pdfWniosek Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego zawierający obszerne uzasadnienie do każdego zadania


Inne przykładowe wnioski przyjęte przez burmistrza. W załączeniu wnioski pozostałych sołectw.


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW MOJE.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #Jerzy IP: 163.172.154.*
2018-02-13, 00:33    
Pani radny nie było warto, bo jakie to ma znaczenie dla mieszkańców? I tak wszystko zmierza do tego, że pieniądze będą dla osiedli z których radni są posłuszni. Obstawiam,że po następnych wyborach w radzie będą tylko radni posłuszni.
NIEZALOGOWANY: #kopciuszek IP: 31.0.81.*
2018-02-14, 20:37    
A czego nowego mogliśmy się dowiedzieć o burmistrzu i jego radnych? Chyba każdy kto ma trochę rozumu wie od dawna jak jest.
NIEZALOGOWANY: #JP1 IP: 31.178.209.*
2018-02-15, 11:17    
Panie Marcinie
W dniu 13 lutego 2018r. Gmina łomianki, wykonując prawomocny wyrok Sądu, przelała na konto Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę 352 000 zł z tytułu bezprawnych działań podjętych w stosunku do ŁSM.Dodatkowo Gmina ma zapłacić kwotę 12 452 zł tytułem kosztów postępowania sądowego.
Razem 364 452 zł z pieniędzy mieszkańców.
Janusz Piotrowski
NIEZALOGOWANY: #KKK IP: 31.0.85.*
2018-02-16, 11:08    
360 000 złotych? A kto wydaje tak kosztowne decyzje? Jak tak można szastać naszymi pieniędzmi? Może pan burmistrz Dąbrowski lub jakiś inny urzędnik by zapłacił z własnej kieszeni?
NIEZALOGOWANY: #Obserwator IP: 31.0.40.*
2018-02-16, 13:11    
Szasta i to nieźle z informacji na stronie sądów administracyjnych wynika że Burmistrz Łomianek został ukarany grzywną 2.000 zł za rażącą bezczynność w udostępnianiu informacji publicznej ws. boiska
NIEZALOGOWANY: #Obserwator IP: 79.185.113.*
2018-02-27, 17:17    
31.01.2018 r. Burmistrz przegrał sprawę w NSA
NIEZALOGOWANY: #Sędzia IP: 146.0.42.*
2018-02-27, 22:41    
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F8270985AA
wyrok 29.01.2016 - burmistrz przegrał

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2C5BF2282A
wyrok 15.02.2017 - burmistrz przegrał

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BEA794F1C5
wyrok 08.03.2017 - burmistrz przegrał

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B07C55AEF6
25.01.2018 - burmistrz wnosi o wyłączenie sędziego

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D0E142890
25.01.2018 - burmistrz przegrał

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5667686AD0
31.01.2018 - burmistrz przegrał
DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT