LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 19.8.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPotrzeba zmian…
2007-12-14

KOMENTARZE: 0

…wprowadzenie właściwych form zarządzania…

dostęp do informacji, jawność, praworządność. Nawet jeśli jest trudno, nie wszystko się udaje realizować trzeba o tym mówić. Mówić prawdę – to podkreślałem w czasie kampanii wyborczej w ubiegłym roku.
4 grudnia 2006 roku objąłem urząd burmistrza Łomianek. Chciałbym, aby Państwo, po roku mojej pracy, mieli szansę porównania moich zamierzeń i celów zawartych w programie wyborczym, do tego co w 2007 roku, zrealizowałem faktycznie. Jeśli czegoś nie udało mi się wykonać, przeczytacie o tym właśnie dzisiaj. Bo nie zamierzam ubierać swoich działań w gładkie słówka, za którymi nie kryje się nic. Rozpocznę od tego…

Koniec z etatami dla pieniędzy
Pierwsze dni były jednym, długim ciągiem zaskoczeń. Odczułem przede wszystkim ogromny paraliż pracowników, którzy traktowali mnie jak „wilkołaka”. I nic dziwnego, bo przecież od czasu, kiedy rozpoczęła się kampania wyborcza do samorządów, w tym urzędzie ostro mnie szkalowano. Straszono ewentualnym moim zwycięstwem. Straszono, że pozwalniam wszystkich.
Zauważyłem również, że w urzędzie funkcjonują „persony”, zatrudnione tylko po to aby pobierać wynagrodzenie. I te osoby w momencie kiedy objąłem stanowisko, już nie przyszły do pracy. Do 30 listopada br. na własną prośbę odeszło 17 osób. Zwolniono 13 a 5 osób przeszły do innego pracodawcy. Po przeprowadzonych konkursach, przyjęto do pracy 25 osób. To ludzie odpowiedzialni, kreatywni i wiarygodni.

Pierwsze decyzje były najtrudniejsze…
ale upraszczały system zarządzania gminą.

Koniec 2006 roku – zaproponowałem likwidację Zakładu Komunalnego, który jak już teraz wiemy okazał się tworem przynoszącym straty. Tworem, który nie był kontrolowany (wg. NIK) Kolejnym zlikwidowanym tworem była Pracownia Planowania Przestrzennego. Pracownia, która zamiast zajmować się przygotowywaniem dokumentów planistycznych i tworzeniem planów miejscowych – wykonywała projekty dróg ekspresowych, które maja przebiegać przez Łomianki oraz projekty kładek i podjazdów do budynków użyteczności publicznej. Więc była to komercyjna pracownia, która działała na zewnątrz a nie dla dobra Łomianek. Zresztą też statut został tak zmieniony, żeby mogła sprzedawać usługi na zewnątrz.
W efekcie z listy płac wykreślono 19 osób.
W połowie 2007 roku przekazałem dyrektorom placówek oświatowych, zwiększone uprawnienia gospodarowania powierzonymi środkami finansowymi. Dotychczasowy, mocno scentralizowany system nieomal ubezwłasnowolniał dyrektorów i odbierał im odpowiedzialność, samodzielność prawdziwego gospodarza.

Wyniki kontroli urzędu
W wyniku przeprowadzonych zleconych działań kontrolnych oraz czynności ustalająco-wyjaśniających zostały ujawnione w Urzędzie Miejskim w Łomiankach oraz podległej jemu strukturalnie jednostce organizacyjnej poważne nieprawidłowości oraz działania pozaprawne, które za skutkowały zgłoszeniem kilku spraw do jednostek zajmujących się prowadzeniem postępowań z zakresu prawa karnego oraz finansowego. I tak:

1. W czasie komisyjnego przyjmowania przez Urząd dokumentacji finansowo-księgowej oraz majątku rzeczowego należącego do zlikwidowanego Zakładu Komunalnego w Łomiankach, stwierdzono nieprawidłowości naruszające normy prawne, zarówno w przedmiocie wiarygodności dokumentów jak i w zakresie rozliczeń finansowych.

Powyższe sprowadzało się między innymi do:
poświadczania nieprawdy na umowach o dzieło, przez osoby uprawnione do wystawiania tych dokumentów, zawieranie umów o dzieło po zakończeniu robót i wykazywanie w nich prac, które nie były w ogóle wykonywane przez dane osoby,
- uzależnianie uzyskania wynagrodzenia od podpisania dokumentu, który zawierał nieprawdziwe dane, co do czasu oraz rodzaju wykonywanych prac, - nie wypłacania w całości należnych kwot za wykonaną pracę,
- nie odprowadzania składek ZUS poprzez nagminne zatrudnianie pracowników na umowę o dzieło. Na podstawie przejętych dokumentów stwierdzono, że w 2006 r. Zakład Komunalny zawarł 321 umów o dzieło oraz tylko 35 umów zleceń.
Naruszenie norm prawnych, w podanym zakresie potwierdzono na podstawie pobranych wyrywkowo oświadczeń od osób, które były zatrudniane w Zakładzie Komunalnym na umowy o dzieło oraz osób, które pracowały tam etatowo. Nie stwierdzono, aby w czasie działania Zakładu Komunalnego była tam przeprowadzana jakakolwiek kontrola wewnętrzna.
Należy dodać, że strukturalnie Zakład Komunalny był podporządkowany Urzędowi, a nadzór nad jego działalnością wykonawczo-finansową sprawowali ówczesny burmistrz Łomianek oraz skarbnik urzędu.
Materiały dotyczące ujawnionych nadużyć w Zakładzie Komunalnym zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz. W sprawie, która posiada charakter rozwojowy zostało wszczęte śledztwo.

2. W czasie porządkowania dokumentacji finansowo-księgowej w Urzędzie, ujawniono fakturę VAT nr 440/p z dnia 20.11.2006 r., wystawioną przez firmę Victoria-Recycling Andrzej Kadłubowski Legionowo ul. Sowińskiego 2 na Miasto i Gminę Łomianki ul. Warszawska 115, za zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w ilości 180 kg na kwotę 175,68 zł. wraz z protokółem zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przeprowadzonej w dniu 20.11.2006 r. W protokóle tym jako jedyna osoba z ramienia zleceniodawcy figurowała ówczesna sekretarz urzędu. Z wpisanej na fakturze daty wynikało, że czynność o której mowa nastąpiła na kilkanaście dni przed zdaniem urzędu przez byłego burmistrza.

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych czynności wyjaśniających oraz złożonych oświadczeń przez merytorycznych pracowników urzędu – ustalono, że sprawą związaną ze zniszczeniem dokumentacji niearchiwalnej zajmowała się osobiście sekretarz urzędu. Czynność o której mowa odbyła się z pominięciem szeregu procedur obowiązujących przy tego typu sprawach. Zniszczenie dokumentów niearchiwalnych zostało przeprowadzone z pominięciem Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. (Dz.U.2002 nr 167, poz.1375). w sprawie postępowania z dokumentacją, zasadami jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasadami i trybem przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

W szczególności nie dopełniono wymogów Rozporządzenia w przedmiocie:
a) nie dokonano oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej (§4, ust. 1),
b) nie wystąpiono o zgodę na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej do dyrektora miejscowo właściwego archiwum (§5, ust. 2),
c) nie wystąpiono z wnioskiem o jednorazową zgodę brakowania dokumentacji niearchiwalnej. W związku z tym nie sporządzono następujących dokumentów (§7, ust. 1, p.1,2, ust. 2):
- protokółu oceny dokumentacji niearchiwalnej,
- spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie,
- nie powołano komisji, która wypełniłaby wskazane wymogi.
d) nie pozostawiono w jednostce organizacyjnej, w celu przechowania w archiwum lub składnicy akt dokumentu brakowania o którym mowa w §7 ust.1 Rozporządzenia, wraz z dowodami przekazania nieprzydatnej dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę (§9 Rozporządzenia).

Zebrane materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz. W sprawie zostało wszczęte śledztwo.

3. Do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpłynęło pismo byłego przewodniczącego społecznego komitetu rekultywacji i zagospodarowania działki nr 163 w Łomiankach (poprzednie oznaczenie nr 499), który w imieniu własnym oraz zainteresowanych działkowców, prosił o zbadanie sprawy dotyczącej „kontrowersyjnego kontraktu handlowego jaki w imieniu gminy zawarł poprzedni burmistrz z osobą fizyczną wyłonioną w tajemniczym przetargu”. Autor pisma stwierdził, że okoliczności sprawy oraz sposób w jaki została sfinalizowana sprzedaż działki, stwarzają potrzebę zbadania legalności transakcji, a tym samym jej zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
W celu wyjaśnienia przekazanej informacji, przeprowadzono stosowne czynności sprawdzające mające na celu skompletowanie źródłowych dokumentów pozwalających na zajęcie stanowiska i sformułowanie określonych wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy. W wyniku analizy przywołanych materiałów ustalono, że podczas czynności związanych ze sprzedażą osobom fizycznym, działki gminnej nr 163, przedstawiciele działający w imieniu gminy popełnili szereg niezgodnych z prawem uchybień, które w efekcie naraziły na straty finansowe reprezentowaną przez nich jednostkę. Stwierdzone wstępnie nieprawidłowości dotyczyły głównie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Osobami, które reprezentowały gminę i podpisywały dokumenty dot. rokowań i sprzedaży działki nr 163 byli: ówczesny burmistrz, jego zastępcy oraz jeden z członków zarządu. Nieprawidłowości o których mowa zostały wyszczególnione w sporządzonej opinii i dołączone do innych materiałów zebranych w przedmiotowym postępowaniu. Mając na uwadze fakt, iż w omawianym przypadku zachodziło uzasadnione podejrzenie, że przy sprzedaży wskazanej działki zostały naruszone obowiązujące normy prawne w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz ewentualnie inne skodyfi- kowane przepisy – zgodnie z właściwością rzeczową sprawę przekazano do rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wszczęcia stosownego postępowania.

4. Aktualnie badana jest sprawa związana z budową i oddaniem do użytku Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach. Do prowadzonych czynności został zaangażowany biegły z listy sądowej posiadający specjalizację w dziedzinie budownictwa.
Wstępne ustalenia wskazują, że oprócz „typowych niedoróbek” związanych z wykończeniem obiektu, były wykonywane także prace, które różniły się od tych jakie zakładał projektant.
Przyjmowano również roboty, pomimo wcześniejszych uwag co do ich przyszłościowej funkcjonalności. Wszystko wskazuje na to, że niektóre dokumenty związane z realizacją ICDS były fałszowane lub potwierdzano na nich nieprawdę. Przeprowadzane badania pozwolą określić skalę tego zjawiska oraz zasadność niektórych kosztów poniesionych przez inwestora (w tym przypadku Gminę), a także wszystkie osoby winne oraz odpowiedzialne za tolerowanie takiego stan rzeczy. Po potwierdzeniu wstępnych ustaleń przez branżowych specjalistów, materiały sprawy zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz, w celu przeprowadzenia stosownych czynności dochodzeniowo-śledczych.


…intensywne zabieganie o pozyskanie środków unijnych…

Najważniejsza jest dobra strategia zrównoważonego rozwoju. To ona wskazuje kierunki zmian w sferze społecznej, gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej. Ogólnie biorąc odpowiada na podstawowe pytanie: co powinniśmy zrobić, aby mieszkańcom gminy Łomianki, żyło się lepiej. Jak wykorzystywać szanse i eliminować zagrożenia. Powołany przeze mnie zespół ds. aktualizacji strategii rozwoju, we współpracy z ekspertami z SGH w Warszawie, przygotował wstępną wersję projektu tego dokumentu, który teraz został poddany konsultacjom społecznym.

Jest to dokument, który w dużym stopniu pozwala nam na aplikowanie o środki unijne. Moi poprzednicy nie wykorzystali możliwości tego rodzaju dofinansowania.

Już w tej chwili, gmina Łomianki ubiega się o środki finansowe na budowę zespołu boisk w Dziekanowie Leśnym, przy ul. Akinsa 6, w ramach projektu Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży w powiecie warszawskim zachodnim, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przeszliśmy pierwszy etap i z niecierpliwością czekamy na ostateczne rozstrzygniecie, które zapadnie w pierwszym kwartale 2008 roku.

W listopadzie br. wystąpiliśmy z wnioskiem do urzędu wojewódzkiego o dotację na przeprowadzenie prac remontowych na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie. Zakres prac uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków obejmuje prace budowlane i ogrodnicze. Wyniki – koniec I kwartału 2008 r.
Przygotowujemy się do kolejnych aplikacji w ramach możliwości jakie daje nam nowy okres finansowania 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Mówię tu m.in. o takich projektach jak:
1) Zrównoważony rozwój Doliny Wisły na obszarze Doliny Łomiankowskiej jako zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem turystyki konnej, pieszej i rowerowej.
2) Kształtowanie korytarza ekologicznego układu starorzeczy Wisły na terenie gminy Łomianki;
3) Cyfrowe modelowanie w środowisku GIS skutków ewentualnej powodzi na terenie gminy Łomianki w celu określenia uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenów zagrożonych powodzią;
4) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego poprzez wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w połączeniu ze zmianą wystroju przestrzeni publicznej dla osiedla-ogrodu Dąbrowa Leśna w Łomiankach.


…przerwać proces degradacji Łomianek…

Wszyscy mieszkańcy Łomianek ponoszą konsekwencje nierozważnych działań poprzednich włodarzy. Działań, które doprowadziły do bardzo wysokiego zadłużenia gminy. Wynosi ono 51 267 319 zł. To blisko 80% naszego budżetu na 2007 rok. Konsekwencje tak nieroztropnych decyzji, będziemy odczuwać w sposób wymierny poprzez spłatę zaciągniętych długów aż do 2021 roku. Dziś – to odczuwalny hamulec oczekiwanego tempa rozwoju.

Przez ostatnich osiem lat zastopowano rozbudowę infrastruktury technicznej. Zapomniano o budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, dróg, oświetlenia itd. Realizowano je w niewielkim stopniu. Całą uwagę i publiczne pieniądze skupiono na budowie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego- inwestycji, która kosztowała nas blisko 54 mln zł (wraz z kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów).

Trudno mówić o bumie inwestycyjnym wziąwszy pod uwagę fakt, że w kolejnych latach na inwestycje, w tym również na zakupy inwestycyjne przeznaczono minimalne kwoty. W 2003 roku z budżetu na poziomie 36,8 mln zł na inwestycje przeznaczono 3,5 mln zł tj. 9%; w 2004 roku z budżetu na poziomie 47,8 mln zł na inwestycje wydatkowano 2,4 mln zł tj. 5%.

Zaniedbania poprzednich władz Łomianek, brak dokumentacji stanowią cały czas barierę. Przy kolosalnym zadłużeniu brakuje nam środków. Musimy ciągle szukać oszczędności, po to aby można je było przeznaczać na inwestycje. Cały czas dążymy do tego aby przynamniej 30% środków z budżetu gminy przeznaczać na inwestycje.

2007 rok – do budżetu wprowadzono 60 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 11,5 mln zł. Przy czym dodatkowo 2,5 mln złotych przekazujemy dla Spółki wod.-kan. na budowę sieci (oprócz 2,4 mln, jako stałej dopłaty).

Jakie inwestycje zrealizowaliśmy:

DROGI

1. Odwodnienie ul. Majowej i odtworzenie nawierzchni. Oprócz odwodnienia wykonano nakładkę na długości 49 mb.
2. Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego. Wykonano odcinek o długości 766 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 893 m2, zjazdy z kostki betonowej 8 cm – 160 m2
3. Budowa chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Podleśnej do ul. Graniczka. Wykonano odcinek o długości 147 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 161 m2
4. Budowa chodnika w ul. Armii Poznań na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej. Wykonano odcinek o długości 740 m2, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 1369,47 m2, chodnik z kostki betonowej 8 cm – 531,03 m2, chodnik z płyt betonowych 35x35x5 – 42,40 m2
5. Budowa sygnalizacji świetlnej i świateł bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawczych dla pojazdów ul. Warszawska / ul. Szpitalna. Wykonano sygnalizację świetlną trójkolorową oraz światła bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawcze dla pojazdów.
6. Budowa ul. Grzybowej. Wykonano odcinek o długości 123,50 mb, w tym chodnik z kostki betonowej 8 cm – 328 m2
7. Budowa ul. Błotnej na odc. ok. 400 mb. Wykonano odcinek o długości 400 mb wraz z uporządkowaniem pasa drogowego. Nawierzchnia z żużla hutniczego – 1 640 m2 wraz z uporządkowaniem pasa drogowego.
8. Budowa ul. Wiejskiej na odc. od Rolniczej do ul. Szczytowej oraz ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina. Odbiór końcowy robót przewidziany na dzień 14.12.2007 r. Odcinek długości 147,50 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 116,80 m2, chodniki z płyt betonowych EKO – 95 m2, zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 88,53 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 1 045,70 m2.
9. Wykonanie modernizacji chodnika w pasie drogowym ulicy Przyłuskiego na odcinku istniejącego chodnika. Odcinek długości 380 mb. W ramach zadania wykonano wymianę płyt chodnikowych na kostkę betonową, chodnik z kostki betonowej 6 cm – 460 m2, zjazdy 8 cm – 75 m2.
10. Budowa ul. Kwiatowej na odc. od ul. Pionierów do ul. Granicznej. Odbiór końcowy robót przewidziany na dzień 14.12.2007 r. Odcinek długości 496 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 476,50 m2, zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 60 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 2 674,90 m2, chodniki z płyt betonowych EKO – 85 m2.
11. Budowa ul. Szpitalnej na odc. od Banku do ul. Kolejowej. Odbiór końcowy robót przewidziany na dzień 14.12.2007 r. Odcinek długości 417 mb, w tym: chodnik z kostki betonowej 6 cm – 466,00 m2, zjazdy z kostki brukowej 8 cm – 283 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 2298,16 m2, chodniki z płyt betonowych EKO – 180 m2.
12. Budowa ul. Kołłątaja. Odbiór końcowy robót przewidziany na dzień 14.12.2007 r. Odcinek długości 447 mb. Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych – 2 788,0 m2, chodniki z płyt betonowych EKO – 999,0 m2.
13. Wykonanie modernizacji chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Spacerowej. Odcinek długości 254 mb. Termin wykonania – 16.12.2007 r. W ramach zadania dokonano wymiany płyt chodnikowych na kostkę betonową; chodnik z kostki betonowej 6 cm – 298,65 m2, zjazdy 8 cm – 7,30 m2.
14. Koncepcja odwodnienia ul. Warszawskiej. Podpisano umowę na wykonanie projektu koncepcji odwodnienia ul. Warszawskiej. Odcinek długości 4 795 mb. 15. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Graniczka (kierunek północno- zachodni). Wykonano projekt techniczny.
16. Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Warszawskiej na wysokości ul. Agawy (kierunek północnozachodni). Wykonano projekt techniczny. Zgłoszono do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przystąpienie do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
17. Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Agawy do ul. Kasztanowej. Odcinek długości 173 mb. Wykonano projekt techniczny. Wystąpiono do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
18. Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Armii Poznań.
Odcinek długości 740 mb. Wykonano projekt techniczny. 19. Budowa chodnika w ul. Partyzantów. Rozpoczęcie procedury inwestycyjnej w ul. Partyzantów na brakującym odcinku będzie możliwe po uregulowaniu spraw formalno-prawnych w tym prawa własności do terenu
20. Budowa ul. Szczytowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Wiejskiej – ETAP I – dokumentacja. Odcinek długości 425 mb. Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ciągu pieszojezdnego w ul. Szczytowej, budowę oświetlenia na brakującym odcinku ul. Szczytowej. Po zebraniu ofert zostanie podpisana umowa na wykonanie projektów.
21. Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Szkolnej. Odcinek długości 340 mb. Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Termin wykonania 31.03.2008 r.
22. Budowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej – ETAP I – dokumentacja. Odcinek długości 441 mb. Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Termin wykonania 28.04.2008 r.
23. Budowa przejazdu nad rowem melioracyjnym w ul. Spokojnej. Uzyskano potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o planowanym przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie nie zostało wykonane z powodu nie otrzymania środków zewnętrznych i będzie realizowane w roku 2008.
24. Budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Brukowej- ETAP I – koncepcja rozwiązań technicznych. Zlecono wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązania skrzyżowania ulic Warszawska-Brukowa oraz dodatkowego pasa ruchu w kierunku ul. Kolejowej w Łomiankach. Termin wykonania 5.06.2008 r.
25. Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej. Zlecono wykonanie projektu koncepcyjnego centrum Łomianek. Termin wykonania prac 31.12.2007 r.

Zawarto umowy na wykonanie map do celów projektowych oraz przygotowano wystąpienia do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla niżej wymienionych inwestycji:
 Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej. Odcinek o długości 676 mb.
 Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej. Odcinek o długości 492 mb.
 Budowa chodnika w ul. Przyłuskiego/Sobieskiego na odc. od istniejącego chodnika do kościoła wraz z odwodnieniem. Odcinek długości 250 mb.
 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Przeskok na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej. Odcinek długości 600 mb.
 Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej na odc. od ul. Baczyńskiego do ul. Fabrycznej wraz z odwodnieniem. Odcinek długości 395mb.
 Budowa nawierzchni wraz z chodnikiem w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej. Odcinek długości 260 mb.
 Budowa chodnika w ul. Wiejskiej na odc. od Spacerowej do ul. Rolniczej. Odcinek długości 125 mb.
 Budowa chodnika wraz ze ścieżka rowerową w ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Chopina. Odcinek długości 380 mb.
 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Włościańskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej. Odcinek długości 510mb
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Mieszka I, ul. Dąbrówki. Odcinek długości 170 mb. – ul. Mieszka I; odcinek długości 165 mb. – ul. Dąbrówki
 Budowa zatoki autobusowej w ul. M. Konopnickiej na wysokości ul. Asnyka w kierunku Łomianek.
 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Turystycznej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Turystycznej. Odcinek długości 1 060 mb.
 Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań na odc. od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego. Odcinek długości 1 478,50 mb.

OŚWIETLENIE
1. Wykonanie punktów świetlnych w ul. Równoległej. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy.
2. Wykonanie oświetlenia w ul. Prochowni na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Łąkowej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Przygotowano wystąpienie o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych.
3. Wykonanie oświetlenia w ul. Spokojnej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Jeziornej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Wykonanie oświetlenia ul. Cisowej Wykonano osiem opraw na czterech słupach.
5. Wykonanie oświetlenia ul. Grzybowej Uregulowanie zobowiązań umowy trójstronnej.

Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Przygotowano wystąpienie o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków technicznych dla niżej wymienionych inwestycji:
 Wykonanie oświetlenia w ul. Mieszka I.
 Wykonanie oświetlenia w ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Szczytowej do ul. Chopina.
 Wykonanie oświetlenia ul. Brzegowej.
 Wykonanie oświetlenia ul. Pogodnej.
 Wykonanie oświetlenia ul. Poziomkowej na odc. od ul. Kolejowej do końca ul. Poziomkowej.
 Wykonanie oświetlenia ul. M. Kownackiej
 Wykonanie oświetlenia w ul. Niegodzisza na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Leszczynowej

OBIEKTY KOMUNALNE

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łomiankach. Wykonano wymianę centralnego ogrzewania.
2. Budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej. Wykonano rozbiórkę budynku piekarni znajdującej się na działce przy ul. Fabrycznej. Zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wolnostojącego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania 30.04.2008 r.
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim oraz w Dziekanowie Leśnym. Postępowania przetargowe ze względu na brak zainteresowania zostały unieważnione. Inwestycja będzie realizowana w 2008 r.
4. Budowa boiska integracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Wykonano projekt budowlany. Uzyskano zgodę Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Inwestycja realizowana w ramach projektu współfinansowanego z Programu Norweskiego.


…budowa sieci wodno-kanalizacyjnej…
Pierwsze dokumenty, z którymi chciałem się zapoznać wchodząc do urzędu dotyczyły sieci wod.-kan. i złożenia wniosków o środki unijne. Czyli to, czym mój poprzednik wychwalał się od 3 lat. Mówił, że dba się o polepszenie bytu mieszkańców Łomianek i w tym celu czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Nie chcę powtarzać tego kolejny raz, ale to miał być wniosek do wniosku. Burmistrz mówił, iż jesteśmy na 7, znakomitym miejscu, wśród starających się o dotacje unijne i że praktycznie te pieniądze za chwilę zostaną dla nas uruchomione. Potem, że ten wniosek wymaga korekty i ta korekta jest czyniona.

Sprawdziłem dokumenty. Okazało się, że nie złożono ŻADNEGO wniosku o środki zewnętrzne. Złożono jedynie Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia, czyli informację, że gmina, potrzebuje środków w określonej wysokości na sieć wodno-kanalizacyjną wraz z przedstawieniem stanu przygotowań do tej inwestycji. I to koniec. Dla mnie było to największym zaskoczeniem. To mamienie społeczeństwa Łomianek i obiecywanie, że już za płotem czekają środki unijne. I mówienie, że jak tylko wygrają wybory to natychmiast te pieniądze zostaną uwolnione i przekazane gminie.

Aby złożyć właściwy wniosek o środki unijne, trzeba jeszcze przygotować studium wykonalności, niezbędne analizy finansowe, a przede wszystkim uzyskać pozwolenie na budowę i dopiero wówczas wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków. Wykonanie dokumentacji w tym Studium Wykonalności w ostatecznej wersji, dokumentacji technicznej, wymaga czasu, minimum półtora roku. I oczywiście wyasygnowania kilku milionów złotych na dokumentację techniczną, a następnie „uzbieranie” przynajmniej 30 mln zł , jako wkładu własnego na realizację zadania. A to przy obecnym zadłużeniu wydaje się niemożliwe.

W tym roku zleciłem wykonanie raportu oceniającego stan przygotowania inwestycji w zakresie rozwoju systemu wodnościekowego na terenie miasta i gminy, z uwzględnieniem możliwości dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Spójności. W czerwcu br., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, została podpisana umowa z Głównym Instytutem Górnictwa – Jednostką Badawczo-Rozwojową, z siedzibą w Katowicach, na wykonanie „Koncepcji systemu wodociągowo- kanalizacyjnego gminy Łomianki – Wstępne Studium Wykonalności”. W chwili obecnej autorzy opracowania dokonują uzupełnień opracowania, wynikających z uwag Zamawiającego. Kiedy będzie już można składać aplikację na budowę sieci, tematu nie odpuszczę.

Poniżej prezentuję to co już udało się wykonać oraz plany związane z budową sieci wod.-kan.

Tak było:
2006 rok: wybudowano 2,5 km sieci wod kan. Przyłączono do sieci 65 gospodarstw.
Tak jest:
2007 rok: zostanie wybudowane 4 km sieci wod.-kan. (zakończenie tego etapu do końca stycznia). Przyłączono 167 gospodarstw (zakończenie tego etapu do końca stycznia, więc przyłączone zostaną kolejne domy).

Każde 10 dni to 300 metrów wybudowanej sieci 1 km sieci to koszt ponad 1 mln zł

Na początku roku ZWiK wykonał inwentaryzacjię przyłączy na wybudowanej sieci. Okazało się, że na terenie miasta znajduje się jeszcze około 1100 posesji, będących w zasięgu sieci a do niej nie przyłączonych.
ZWiK (w porozumieniu ze mną), opierając się na tych danych zmienił dotychczasowe zasady przyłączania się do sieci. Przede wszystkim zrezygnowano z opłat partycypacyjnych.

W poprzednich latach cena przyłączy wod.-kan. wynosiła ok. 9-10 tys. Obecnie wynosi średnio ok. 3 tys. zł.

ZWiK, dla urzędu, wybudował II etap odwodnienia ul. Majowej wraz z separatorem substancji ropopodobnych i systemem rozsączania wody. Spółka ogłosiła również przetarg i wyłoniła wykonawcę budowy zbiornika retencyjnego SUW. Zbiornik będzie wybudowany na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Fabrycznej. Pojemność zbiornika: 500 m sześć. Obecnie trwają rozmowy dotyczące przekazania gminie SUW-u, który jest własnością Wspólnoty Mieszkańców Osiedla „Trylogia”.
ZWiK na zasadzie eksperymentu, wystąpił z pomocą dla osób, których nie stać na płacenie rachunków za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Proponuje im wykonanie prac zleconych ogólnobudowlane, za które osoby te otrzymują wynagrodzenie zgodnie z umową, odprowadzając przy wypłacie połowę wynagrodzenia na poczet zaległości w stosunku do ZWiK-u.

PLANY:
wykonanie w roku 2008, ok. 7 km sieci i przyłączenia do niej trzykrotnie większej liczby posesji niż w 2007 roku. Zlecono dokumentację projektową sieci wod-kan w ulicy Rolniczej, Osiedlu Kwiatowym, Osiedlu Dąbrowa Rajska.
Trwają negocjacje z projektantami na wykonanie projektów sieci w Osiedlu Buraków, w ulicach Mokra, Krzywa, Podleśna, Orzechowa, w zlewni ulicy Powstańców Warszawy.


…przerwać proces degradacji Łomianek poprzez opracowanie planów miejscowych…

To jest rzecz najistotniejsza. Element, który pomaga każdej gminie w jej rozwoju. Planuje się w jakiej przestrzeni, gdzie będą różne funkcje miasta: usługowa, mieszkaniowa, gdzie będą szkoły, przedszkola, itd. Czegoś takiego w gminie nie zrobiono.

Kiedy zaczynałem sprawować urząd burmistrza, nie było planów miejscowych dla osiedli. Wykonywano jedynie plany miejscowe dla pojedyńczych inwestorów. Dla developerów, którzy kupili działki i chcieli na nich budować osiedla. To dla nich gmina bardzo żwawo robiła plany miejscowe. Powtarzam jeszcze raz: tylko 1% powierzchni gminy był pokryty planami. Choć wiedziano o tym, że na koniec 2003 roku, plany miejscowe z 1993 roku, przestają być ważne.
Powołałem koordynatora ds. polityki przestrzennej, który wspólnie ze swoim zespołem zajmuje się tylko i wyłącznie sporządzaniem planów miejscowych. W dużym stopniu zaawansowania znajduje się 6 planów.
W połowie przyszłego roku powinniśmy przystąpić do podjęcia uchwały w sprawie zmiany studium. Obecnie obowiązujące ma wiele wad, nie jest akceptowane przez mieszkańców. Wiele osób jest pokrzywdzonych. Nie ujęto w nim np. terenów, które byłyby przeznaczone pod budownictwo.
W ramach nadrabiania zaległości w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonano i skierowano do opiniowania i uzgodnień projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: „Łomianki Centrum”, „Stare Łomianki”, „Kiełpin”. Gotowe do uzgodnień są także projekty mpzp „Chopina” i tzw. „Chopina Północ” a projekt planu „Doliny Łomiankowskiej” jest na ukończeniu. Projekt planu „Kiełpin Poduchowny” jest w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu. W ciągu tego roku przystąpiono do sporządzania dwóch planów: w kwietniu do planu zwanego „Chopina-Północ” w grudniu do planu Sadowej.

Oto efekty pracy 4 osobowego zespołu:
1. mpzp „Kiełpin Poduchowny”
1) zaktualizowano prognozę oddziaływania planu na środowisko;
2) zawiadomiono o trzecim wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego;
3) w dniu 23 listopada wyłożono projekt planu wraz z prognozą do wglądu publicznego;

2. mpzp „Chopina”
1) zaktualizowano rysunek planu uwzględniając zmiany w przeznaczeniu terenu wynikające z wydanych pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu – w nowym układzie, który został przetestowany dla planu Kiełpin Poduchowny i zyskał aprobatę KPiZP oraz przedstawicieli mieszkańców;
3) opracowano prognozę oddziaływania planu na środowisku;
4) przystąpiono do sporządzania wniosku do marszałka województwa o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne;
5) przystąpiono do prac nad wstępną prognoza skutków finansowych uchwalenia planu;
6) przedstawiono koncepcje planu do zaopiniowania Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego;

3. mpzp „Chopina Północ”
1) po zakończeniu konsultacji z właścicielami gospodarstw rolnych, zostały sporządzone dwa warianty projektu planu uwzględniający ich stanowisko;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu – w nowym układzie, który został przetestowany dla planu Kiełpin Poduchowny i zyskał aprobatę KPiZP oraz przedstawicieli mieszkańców;
3) przystąpiono do prac nad wstępną prognozą oddziaływania planu na środowisku;
4) przystąpiono do sporządzania wniosku do marszałka województwa o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne;
5) przystąpiono do prac nad wstępną prognoza skutków finansowych uchwalenia planu;
6) przedstawiono wariantową koncepcje planu do zaopiniowania Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego;

4. mpzp „Stare Łomianki”
1) zaktualizowano rysunek planu uwzględniając zmiany w przeznaczeniu terenu wynikające z wydanych pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu - w nowym układzie, który został przetestowany dla planu Kiełpin Poduchowny i zyskał aprobatę KPiZP oraz przedstawicieli mieszkańców;
3) przygotowano materiały dla Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pomocne w dyskusji nad koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) przystąpiono do prac nad aktualizacją prognozy oddziaływania planu na środowisku;
5) przedstawiono koncepcje planu do zaopiniowania Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego;
6) następnym etapem jest przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prawdopodobnie w połowie grudnia;

5. mpzp „Łomianki Centrum”
1) zaktualizowano rysunek planu uwzględniając zmiany w układzie drogowym oraz zmiany w przeznaczeniu terenu wynikające z wydanych pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu - w nowym układzie, który został przetestowany dla planu Kiełpin Poduchowny i zyskał aprobatę KPiZP oraz przedstawicieli mieszkańców;
3) przygotowano materiały dla Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pomocne w dyskusji nad Koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) przedstawiono koncepcje planu do zaopiniowania Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego;
5) przystąpiono do prac nad aktualizacją prognozy oddziaływania planu na środowisku;
6) przystąpiono do prac nad wstępną prognoza skutków finansowych uchwalenia planu;
7) następnym etapem jest przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prawdopodobnie w połowie grudnia;

6. mpzp Kiełpin
1) zaktualizowano rysunek planu uwzględniając zmiany w przeznaczeniu terenu wynikające z wydanych pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy;
2) opracowano projekt uchwały – tekst planu - w nowym układzie, który został przetestowany dla planu Kiełpin Poduchowny i zyskał aprobatę KPiZP oraz przedstawicieli mieszkańców;
3) przygotowano materiały dla Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pomocne w dyskusji nad koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) przedstawiono koncepcje planu do zaopiniowania Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego;
5) przystąpiono do prac nad aktualizacją prognozy oddziaływania planu na środowisku;
6) przystąpiono do prac nad wstępną prognoza skutków finansowych uchwalenia planu;
7) następnym etapem jest przedstawienie projektu planu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prawdopodobnie w połowie grudnia;

7. mpzp „Dolina Łomiankowska”
1) trwają prace nad koncepcją planu;
2) trwają konsultacje co do lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze objętym planem;
3) prowadzone są analizy uwarunkowań środowiska przyrodniczego na potrzeby sporządzenia wstępnej oceny wpływu koncepcji planu na środowisko.

Współczesny System Informacji Przestrzennej Łomianek Od kwietnia prowadzone są prace nad budową Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIPŁ). Zakupiono oraz przejęto drogą porozumień lub opracowano siłami wiele wektorowych warstw informacyjnych w środowisku ArcGIS, które zasadniczo usprawniają procesy decyzyjne i planowanie rozwoju gminy.

Dzięki porozumieniu ze Starostą, za pośrednictwem internetu mamy stały dostęp do zasobów wektorowych Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografi. Dzięki temu SIPŁ jest zintegrowany z zasobami powiatowymi, co umożliwia błyskawiczną wymianę danych.

O istnieniu systemu mieszkańcy mogą się przekonać podczas wizyt w urzędzie, gdzie w monitorach komputerów na tle ortofotomapy mogą oglądać swoje nieruchomości oraz dowiadywać się o uwarunkowaniach związanych z ich zagospodarowaniem. Finalizowany jest zakup warstwy wektorowej rzeźby terenu mapy topograficznej, dzięki której będzie możliwe wykonanie modelu trójwymiarowego obszaru gminy. Model taki będzie podstawą do symulacji przebiegu np. ewentualnej powodzi na terenie gminy oraz będzie pomocny przy projektowaniu sieci kanalizacyjnej, a także jako materiał wejściowy do precyzowania ustaleń planów miejscowych.


…estetyka przestrzeni publicznej…

Pisząc ten punkt programu wyborczego, myślałem o tym jak wygląda nasze miasto, czy jego centrum przypomina miasto w pełnym tego słowa znaczeniu. Patrzyłem na brudne, szare ulice. Zastanawiałem się po co ustawiono biało-czerwone słupki. Żeby komplikować życie mieszkańcom? Bo przecież niewiele miały wspólnego z bezpieczeństwem a stwarzały nieprzyjazny wystrój tej i tak szarej przestrzeni publicznej. Już ich nie ma. Od połowy 2007 roku, trwają prace nad stworzeniem centrum Łomianek. Chodzi tu też o zmianę charakteru ulicy Warszawskiej. Na początku przyszłego roku taka koncepcja będzie przedstawiona mieszkańcom we wszelkich dostępnych publikatorach. Być może przygotujemy specjalne plansze i zrobimy wystawę wizualizacji ulicy Warszawskiej do wglądu dla mieszkańców. Pragniemy bowiem, aby mieszkańcy wyrazili swoją opinię co do przedsięwzięcia po czym wybierzemy konkretny wariant rozwojowy i przystąpimy do wykonywania projektów i dokumentacji technicznej. Chcemy od roku 2008 etapami po 200- 300 metrów, wykonać to z czego będziemy się wspólnie cieszyli. Marzeniem jest duża zurbanizowana przestrzeń z kawiarniami, restauracjami, Domem Kultury. No i rynek z prawdziwego zdarzenia. Jak Państwu podoba się choinka i świąteczna iluminacja ulicy Warszawskiej? To początek zmian głównej ulicy miasta. W przyszłym roku będzie więcej iluminacji.


Czas na porównania:

W roku 2006:
Wyrównano i uzupełniono żużlem stalowniczym 19 ulic o łącznej długości 12 016 m. Przyjęto 8 850 t destruktu i rozścielono na 15 ulicach o łącznej długości 5 239 m. Zlikwidowano 1 143,43 m2 ubytków.

Rok 2007
Wyrównano i uzupełniono żużlem stalowniczym 29 ulic o łącznej długości 20 949 m. Przyjęto 3970 t destruktu i rozścielono na 12 ulicach o łącznej długości 2 995 m. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych – łącznie 1 085,35 m2 ubytków. W ramach remontów nawierzchni asfaltowych wykonano również powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami o łącznej powierzchni 2.284,23 m2.

Ponadto wykonano: 1) remont chodnika w ulicy Warszawskiej przy ul. Bocznej – naprawę nawierzchni parkingu oraz odwodnienie i zieleń wykonuje właściciel przyległej nieruchomości,
2) remont chodnika w ulicy Warszawskiej przy Szkole Podstawowej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do Szkolnej,
3) remont ulicy Akacjowej – wykonanie nakładki od ul. Partyzantów do ul. Ludowej,
4) odtworzono rowy odparowujące wzdłuż ulicy Ogrodowej i Miłej,
5) wykonano miejscowe odwodnienia ulic: Niska, Graniczka, Wiosenna, Batalionów Chłopskich, Pawłowska, Kaktusowa,
6) wyrównano częściowo pobocza ul. Warszawskiej.

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
Zdecydowanie rozszerzono zakres i zwiększono częstotliwość sprzątania gminnych dróg. Porządkowanie ulic Dąbrowy Leśnej, Dąbrowy Zachodniej, Burakowa, Łomianek miedzy ulicą Kolejową a Warszawską wykonywane jest w okresie od 15 do 22 każdego miesiąca. Natomiast sprzątanie dróg w pozostałej części Łomianek, Kiełpina, Kępy Kiełbińskiej, Łomianek Dolnych, Dziekanowa Leśnego, Dziekanowa Polskiego, Dziekanowa Nowego odbywa się w okresie od 23 do 30 każdego miesiąca. Codziennym utrzymaniem porządku objęto 34 910 mb. wyznaczonych ulic i 14 280 mb chodników. Opróżniamy 160 koszy i sprzątamy 62 przystanki. Raz w miesiącu do 15 października zamiatano piasek z wyznaczonych ulic – 7 343 mb i chodników – 2 700 mb. W sezonie 2007/2008 roku odśnieżanych będzie 50% więcej ulic niż dotychczas. O 70% zostaną zwiększone nakłady na remonty dróg, na sprzątanie pasów drogowych oraz odśnieżanie. Kupiliśmy ciągnik do odśnieżania ulic, na które duży sprzęt nie mógł wjechać.

OŚWIETLENIE ULICZNE
W Łomiankach mamy 2 900 opraw oświetleniowych. To z pewnością jeszcze za mało.
W ramach bieżących napraw zlecono:
a. wymianę słupa oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej,
b. montaż 2 szt. opraw oświetlenia ulicznego doświetlających ulicę Jagodową,
c. wymianę 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego na ul. Szpitalnej doświetlających parking przy przychodni lekarskiej,
d. wykonano i zamontowano nową szafę sterowania oświetlenia ulicznego na ulicy Bruhla, wraz z wykonaniem zasilenia szafy i istniejącego oświetlenia ulicznego ulicy Łąkowej (awaria oświetlenia zainstalowano tymczasowe zasilenie),
e. doświetlono ul. Gościńcową – zamontowano 3 oprawy,
f. wymieniono kabel zasilający oświetlenie drogowe w ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szczytowej w Łomiankach,
g. wystąpiliśmy do Zakładu Energetycznego o zmianę taryfy oświetlenia ulicznego. Taka zmiana zapewni oszczędności nawet do 20%.

ZIELEŃ MIEJSKA
Osiem razy wykoszono trawę w pasie ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Graniczka do ul. Przyłuskiego i ulicy A. Poznań na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Cienistej, (42 855 m2 – jedno koszenie). Wykoszono pobocza ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do wału przeciwpowodziowego, ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Kiepury do jeziorka fabrycznego (16 950 m2 – jedno koszenie) wraz z grabieniem i wywozem zgrabionej biomasy.
Wykoszono pasy drogowe na szerokości 2 m po obu stronach ulic:
1) Turystycznej tj. 4 000 m2 – na odcinku od opaski ul. Kolejowej do ul. Rolniczej,
2) Wędkarskiej na szerokości 2 m po obu stronach tj. 4 000 m2 – na odcinku od opaski ul. Kolejowej do ul. Rolniczej
3) Poziomkowej – 1 200 m2.
Wygrabiono liście z trawników ul. Warszawskiej (pow. 39 355 m2 - tzw. grabienie jesienne).
Zlecono uporządkowanie pasa drogowego ul. Armii Poznań na odcinku od ul. Cienistej do ul. VI Pułku Piechoty. Zakres prac obejmował: wycięcie krzewów, korektę drzew (cięcia gałęzi suchych połamanych i chorych wraz z zabezpieczeniem miejsc cięć), usunięcie odrostów wchodzących w światło drogi – termin wykonania 20.12.2007 r.

Dokonano korekty drzew:
1) 74 szt. – usytuowanych w pasie drogowym ulicy Turystycznej – zakres prac obejmował wyprowadzenie pnia drzew do wysokości 1,5 m wraz z zabezpieczeniem miejsc cięć oraz wycięciem odrostów.
2) 70 szt. – usytuowanych w pasie drogowym ulic Wędkarskiej – zakres prac obejmował wyprowadzenie pnia drzew do wysokości 1,5 m wraz z zabezpieczeniem miejsc cięć oraz wycięciem odrostów.
3) 136 szt. – usytuowanych w pasie drogi ul. Warszawskiej których gałęzie „wchodziły” w światło chodnika utrudniając poruszanie się po nim.
4) 32 szt. wierzb – w pasie drogi ul. Błotnej oraz wycięto krzewy (odrosty i samosiewy) na odcinku o powierzchni 1600 m2 wraz z uporządkowaniem terenu, wywozem i utylizacją biomasy.
Dokonano korekty 27 szt. potężnych lip (cięcia gałęzi suchych połamanych i chorych wraz z zabezpieczeniem miejsc cięć).


…przywrócić wiarę w dialog z władzą…

Mamy już jawność i dostępność informacji. O tym czym się zajmuje kolegium burmistrzowskie i urzędnicy. O tym jakie są plany i bieżące działania. Dumny jestem z bardzo dobrych kontaktów ze środowiskiem kombatanckim. I z tego, co powiedział podczas uroczystości wrześniowych na Cmentarzu w Kiełpinie, jeden z weteranów: …już nigdy w tym miejscu nie będą wygłaszane referaty polityczne… Cieszę się ze współpracy z młodzieżą, która tworzy Młodzieżową Radę. Oni widzą miasto przyszłości. My musimy sprostać ich marzeniom.
Bardzo istotny jest dla mnie dialog z radami osiedlowymi, sołectwami ale także z grupami inicjatywnymi: jak choćby z mieszkańcami ulicy Kołłątaja. Dzięki konstruktywnemu dialogowi, doszła do skutku budowa ich ulicy. A przecież czekali na to kilka lat. Mało tego, chcieli pomóc gminie, dokładając pokaźną kwotę z własnych kieszeni. I wreszcie w roku 2007, udało się.

Co się nie udało w tej kwestii?
Nawiązać dialogu z grupą inicjatywną organizatorów referendum przebiegu dróg przez Gminę Łomianki. Kiedy Rada Miejska odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum, zaproponowałem ankiety. W moim imieniu Jolanta Niegrzybowska, zastępca ds. społecznych, podjęła rozmowy z przedstawicielem tej grupy. Proponowaliśmy wspólne opracowanie ankiety i w ten sposób (skoro nie można inaczej) zasięgnięcie opinii mieszkańców na temat, który powoduje największy podział lokalnego społeczeństwa. Jednak organizatorzy referendum nie przyjęli naszej propozycji. Nie chcieli podjąć dialogu i odrzucili naszą propozycje. Wybrali drogę sądową, odsądzając mnie i moich współpracowników od czci i wiary.
O wielu sprawach, które zakończyły się autentycznym sukcesem nie uda napisać.
W dwóch zdaniach wymieniłbym tutaj: wprowadzenie sytemu ochrony danych osobowych, zakończenie pracy nad nową stroną internetową urzędu i pierwszy raz „Gwiazdka dla dzieci na placu przy Urzędzie Miejskim, ustawienie choinki – co stanowi równocześnie walkę z traumatycznym doświadczeniem urzędników, którym zabraniano stawiania choinki wcześniej niż w Wigilię.
Ważne są działania promocyjne miasta: witacze przy wjeździe do Łomianek, produkcja materiałów reklamowych o gminie: kalendarze, mapy, koszulki, znaczki. Udział w „Biegu Życia”, w ramach memoriału Kusocińskiego.
Cieszę się z tego, że zajęcia sportowe i animacja kulturalna w Burakowie i Dąbrowie są ogólnodostępne, nie tylko dla uczniów danej szkoły. Środki na te zajęcia pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu.
Rozszerzyłem na wyraźne życzenie mieszkańców Dąbrowy usługi KMŁ. Autobusy jeżdżą dłużej w powszednie dni, a także w soboty.
Spółka KMŁ, oprócz 1,8 mln rocznie na dopłaty do biletów, otrzyma dodatkowe pieniądze na zakup dwóch nowych autobusów. I tak będzie co roku.
Ważne były tzw. białe niedziele, czyli bezpłatne badania. Mam nadzieję, że uda się je kontynuować.

Dumny jestem z polityki zewnętrznej.

Zwróciliśmy się do sąsiadów, którzy do tej pory byli ignorowani. Są już efekty współpracy. Mamy zgodę na to, aby pociągnąć wodę z Czosnowa, (który rozbudowuje swoją oczyszczalnię) do 300 domów w Dziekanowie Nowym i Polskim. Władze te gminy zwróciły się do nas z prośbą o wydłużenie kursów KMŁ do Gminy Czosnów. Z najbliższymi Łomiankom, dzielnicami Warszawy rozmawiałem na temat ścieżek rowerowych. Do realizacji jeszcze daleko, ale ten sam temat być może uda się zrealizować w ramach stowarzyszenia gmin, zlokalizowanych wokół Kampinosu.
Brałem również udział w konferencji „Z Wisłą nasza przyszłość”, podczas której naukowcy i władze samorządowe z 23 gmin nadwiślańskich, dyskutowali nad stworzeniem Wiślańsko- Narwiańskiego Parku Krajobrazowego im. Książąt Mazowieckich.
Współpracujemy z Samorządem Województwa w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla modernizacji wału wiślanego na terenie gminy Łomianki. Rada Miejska podjęła uchwałę o udzieleniu Województwu pomocy finansowej w kwocie 400 000 zł, przeznaczonej na wykonanie ww. dokumentacji.

Co się nie udało?
– Dokonać radykalnej zmiany wizerunku miasta. Muszą być konsultacje, potem dokumentacja, aplikowanie o środki aby wreszcie rozpocząć zadanie.
– Rozpocząć budowy ulic i chodników w sposób bardzo znaczący (aczkolwiek postęp w te kwestii jest ogromny) dlatego, że wychodzimy z założenia – najpierw sieć wodociągowokanalizacyjna, a potem dopiero budowa ulicy. Zastałem brak dokumentów i pozwoleń na budowę sieci, a przypomnę, że czas niezbędny do ich uzyskania to ok. 9 miesięcy. A wszystko przez brak planów miejscowych.
– Rozstrzygnąć konfliktów społecznych w procesach cywilnych, w których miasto nie może podejmować decyzji za strony (przykład – sprawa firmy Pol Bot i ulicy Brukowej).
– Rozebrać ogrodzenia przy urzędzie, które stanowi niepotrzebną barierę dla mieszkańców i nie jest elementem dekoracyjnym. Na początku 2008 roku, przystąpimy do stworzenia dokumentacji technicznej i uzyskania stosownych pozwoleń.

Ogromnym problemem jest kwestia własności gruntów. Miasto powinno mieć przeznaczone środki na wykup gruntów pod drogi, pod sieć wod.-kan. Z uwagi na to, że mamy ogromne zadłużenie, nie jesteśmy teraz w stanie wyodrębnić środków na ten cel. Wobec tego inwestycje powstawać będą tylko tam, gdzie mieszkańcy przekażą swoje grunty gminie, za symboliczną złotówkę.

Bolączką jest rozrzucenie siedziby urzędu. Jeżeli Rada Miejska podejmie uchwałę co do proponowanej rozbudowy budynku, to możemy tę inwestycję zrealizować w ciągu dwóch lat. Dla wygody dzieci, w których szkole mieści się jeden z urzędów.

Najważniejsze dla mnie w przyszłym roku są: inwestycje: budowy dróg, chodników, sieci wod.-kan., budowa mieszkań komunalnych (przez ostatnie 8 lat nie wybudowano ani jednego mieszkania komunalnego). Mam na biurku dziesiątki podań od osób, których nie stać na własny domek czy mieszkanie. Zleciłem wykonanie dokumentacji architektonicznej aby przystąpić do przetargu budowy budynku komunalnego (30 mieszkań z dwoma lokalami dla osób niepełnosprawnych). Budynek powstanie przy ulicy Fabrycznej 1.


Szanowni Mieszkańcy,
będę nadal wytrwale pracował dla naszego wspólnego dobra.
Nie zmarnuję tego czasu.
Proszę tylko o wyrozumiałość i cierpliwość.
Nie wszystko można zrobić od razu.

Wiesław Pszczółkowski
Burmistrz Łomianek


Gazeta Łomiankowska nr 25/2007

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT