LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

czwartek, 25.2.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPlanowanie przestrzenne
2007-05-24

KOMENTARZE: 0

Przeciętna gmina w Polsce ma 20% powierzchni terenu pokryte planami miejscowymi – w Łomiankach udział ten wynosi zaledwie 1%. Mamy 10 planów o łącznej powierzchni niewiele ponad 40 ha. Analizując ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łomianek – 70% powierzchni gminy należy pokryć planami tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Pozostałe 30% to obszar Kampinoskiego Parku Narodowego oraz międzywale Doliny Wisły - tereny wyłączone z zabudowy między innymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dla tych terenów, ze względu na ustanowione formy ochrony przyrody, pożądane jest uchwalenie planów ochrony.

W latach 2003–2005 Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany, o łącznej powierzchni ok. 15 ha zostały uchwalone. Z pozostałych siedmiu, jedynie jeden przeszedł przez procedurę uzgodnień, cztery są w fazie projektu. Dla terenu Doliny Łomiankowskiej nie powstała nawet koncepcja, z prac nad mpzp Sierakowska zrezygnowano. Głównym powodem zawieszenia prac nad planami było przystąpienie pod koniec 2003 r. do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łomianek.

Wobec dynamicznego ruchu budowlanego w Łomiankach, który odbywa się na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, plany, dla których przerwa w pracach jest dłuższa niż rok, praktycznie należy opracowywać od początku. Niezbędny jest zakup aktualnych map oraz weryfikacja ustaleń projektów planów o zmiany, jakie zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym w czasie, gdy prace nad planami były zawieszone. Plany, których dotyczy ten problem (tabela 1) obejmują około 38% powierzchni gminy.W ramach sporządzanej obecnie przez Referat Gospodarki Przestrzennej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Łomianek, określono pozostały obszar gminy, dla którego rozpoczęcie prac nad planami jest niezbędne. Obszar stanowiący ok. 32% powierzchni można podzielić na 14 planów zagospodarowania przestrzennego. Robocze nazwy planów i ich powierzchnie oraz orientacyjny termin podjęcia uchwały przez RM przedstawia tabela 2.

Opracowywanie planów przebiegać będzie dwutorowo. Część już rozpoczętych (3-5) zostanie dokończonych przez Referat Gospodarki Przestrzennej. Wykonawcy wszystkich pozostałych wyłonieni zostaną drogą publicznych przetargów. Pozwoli to prowadzić prace nad wieloma planami równocześnie, i da szansę zakończyć cały proces w ciągu kilku lat, być może nawet w tej kadencji. Terminy uchwalania poszczególnych planów są trudne do oszacowania, ponieważ nie sposób przewidzieć ile potrwa proces konsultacji społecznych, w procedurze składający się z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, przeprowadzenia dyskusji publicznej, zebrania zgłoszonych uwag i podjęcie rozstrzygnięć, dotyczących możliwości uwzględnienia uwag w projektach planów. Jeżeli nie zajdzie konieczność wielokrotnego powtarzania poszczególnych etapów prac to sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest możliwe w terminie 12-18 miesięcy.

W tym momencie istotne jest obalenie potocznego mniemania, że plany wykonuje się raz na zawsze. Każdy plan w całości lub we fragmencie można zmienić, dostosowując go do zmieniającej się rzeczywistości. Ewoluują potrzeby mieszkańców i kondycja finansowa gminy, dlatego planowanie musi być procesem dynamicznym. Najgorszym stanem dla kształtowania ładu przestrzennego, harmonijnego planowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony interesów mieszkańców jest całkowity brak planów. W Łomiankach m.in. opóźnia on realizację inwestycji celu publicznego tj. budowę układu dróg publicznych i towarzyszącej jej podstawowej infrastruktury. Rodzi określone problemy w uzyskiwaniu dotacji z zewnątrz, w tym dofinansowania z Unii. Dla niektórych terenów, prace nad planami powinny być poprzedzone wielowariantowymi opracowaniami studialnymi, ponieważ wizja rozwoju tych terenów nie jest wystarczająco określona w Studium. Dotyczy to m.in. terenów pozbawionych zabudowy terenów tzw. Korytarza Ekologicznego oraz układu wodnego Strugi Dziekanowskiej ze starorzeczami. Dodatkowych opracowań, wymaga także obszar potencjalnego centrum Łomianek, lokalizowany wzdłuż ul. Warszawskiej oraz w pasie pomiędzy ulicami Wiślaną i Fabryczną.

Dla wszystkich tych terenów wskazane byłoby zorganizowanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

Równolegle z pracami, których celem jest uchwalenie planów lub konkretyzacja pewnych ogólnych wizji zagospodarowania terenów kluczowych, postępują pracę nad budową Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIPŁ).

W pierwszym etapie prace będą polegały głównie na budowie komputerowej bazy danych. Podstawowe informacje o przestrzeni Łomianek są obecnie przetwarzane z wersji papierowej do wersji elektronicznej. Jednolita forma danych umożliwi prowadzenie specjalistycznych analiz, ułatwi znajdowanie optymalnych rozwiązań i przyśpieszy proces podejmowania decyzji. W zależności od potrzeb, w dalszej perspektywie (w połowie przyszłego roku) możliwe będzie publikowanie wyników analiz gminy na stronie internetowej w formie map, wykresów i tabel. Misją Systemu Informacji Przestrzennej jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji, która jest im niezbędna przy podejmowaniu decyzji podczas konsultacji społecznych. Dotyczy to miedzy innymi sporządzania i zmian dokumentów planistycznych oraz aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Koordynator ds. polityki przestrzennej
Dorota Gadomska
Gazeta Łomiankowska nr 10/2007

[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT