LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

niedziela, 7.3.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPlany w centrum
2007-05-07

KOMENTARZE: 0

Po raporcie w sprawie gospodarki wodnościekowej mamy następny dotyczący planowania przestrzennego. W dniu 29 marca 2007 r., na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta i Gminy Łomianki, pani mgr inż. Dorota Gadomska – koordynator do spraw polityki przestrzennej – przedstawiła licznie zgromadzonym radnym i mieszkańcom raport pod tytułem: PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ŁOMIANKACH – POLITYKA NA LATA 2006-2010.

Autorka w przejrzysty i zwięzły sposób przedstawiła analizę stanu istniejącego, możliwe zagrożenia wynikające z kontynuacji dotychczasowej polityki oraz koncepcję wyjścia z impasu, w jakim znalazło się planowanie przestrzenne w naszej gminie.

Na terenie Miasta i Gminy Łomianki obowiązuje 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o łącznej powierzchni 41,34 ha, co stanowi zaledwie 1% obszaru gminy. Są to następujące plany:
- MPZP Osikowa – 1,9 ha
- MPZP Borzobochatego – 5,6 ha
- MPZP Jeziorna – 7,2 ha
- MPZP dla działki nr. ew. 193/3 (Dziekanów Leśny) – 0,27 ha
- MPZP we wsi Sadowa – 1,4 ha
- MPZP w obrębie 2-03 przy ul. Granicznej dwa plany o łącznej powierzchni 5,4 ha
- MPZP terenu wsi Dąbrowa – 7,5 ha
- MPZP terenu wsi Dziekanów Leśny – 2,3 ha
- MPZP przy ul. Wiślanej (Dąbrowa Leśna) – 9,65 ha.

Z powodu braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na większości obszaru gminy ruch budowlany odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Liczba składanych wniosków rośnie z roku na rok o ok. 20%. Dalszy rozwój przestrzenny gminy oparty na decyzjach o warunkach zabudowy musi doprowadzić do utraty kontroli władz gminy nad rozwojem budownictwa i całej infrastruktury gminnej, degradacji krajobrazu i chaosu przestrzennego.

W raporcie autorka stwierdza, że 70,4% obszaru gminy wymaga pokrycia miejscowymi planami. 37,7% obszaru gminy to tereny, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych, są to: Chopina, Kiełpin Poduchowny, Stare Łomianki, Kiełpin, Sierakowska Południe, Łomianki Centrum oraz Dolina Łomiankowska. 29,6 % obszaru gminy to tereny całkowicie wyłączone z zabudowy, formy ochrony przyrody, dla których powinny być opracowane plany ochrony, są to: obszar Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszar międzywala Doliny Wisły.

PRIORYTETY NA LATA 2007-2010

Jako podstawowe instrumenty zarządzania rozwojem przestrzennym autorka raportu widzi:
a) konieczność aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, czyli ustalenie:
- kluczowych inwestycji celu publicznego,
- założeń do ewentualnej zmiany Studium,
- kolejności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zakresu dodatkowych opracowań (badania, studia i konkursy); termin realizacji - połowa 2007r.;

b) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia przesłanek do zmiany Studium oraz opracowania założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; termin realizacji – połowa 2007 r.;

c) wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 70% pow. naszej gminy; termin realizacji – 4 plany (rozpoczęte) – do końca 1 połowy 2008 r., 16 pozostałych planów – do końca 2009 r.

Raport wskazuje również na uwarunkowania realizacji przedstawionych zadań oraz określa obszary strategiczne, dla których w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań celowe jest dokonanie opracowań studialnych lub ogłoszenie konkursów. Są to następujące obszary:
1) Korytarz Ekologiczny,
2) układ wodny Strugi Dziekanowskiej i zespołu starorzecza Wisły,
3) ul. Warszawska na odcinku od ul. Brukowej do ICDS,
4) pas terenu pomiędzy ulicami Wiślaną, i Fabryczną od ul. Warszawskiej do Jeziora Fabrycznego.

Bardzo ciekawy wydaje się pomysł stworzenia nowego instrumentu, który ma usprawnić zarządzanie rozwojem przestrzennym Łomianek. Jest nim SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ŁOMIANEK (SIP-Ł). Jego zadaniem byłoby m.in. gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych o przestrzeni, np. poprzez publikacje interaktywnych map w Internecie. Po latach marazmu w planowaniu przestrzennym w naszej gminie z wypowiedzi pani koordynator wynika, że obecne władze są zdeterminowane, aby sytuację jak najszybciej uzdrowić. Po rozwiązaniu gminnej pracowni planowania, wykonawcy planów będą wyłaniani w drodze przetargów publicznych. W ten sposób możliwe będzie prowadzenie jednocześ-nie prac dla kilku obszarów. Tempo prac będzie uzależnione z jednej strony od możliwości finansowych gminy, z drugiej zaś od sprawności 3-osobowego zespołu planistycznego Referatu Gospodarki Przestrzennej, który zajmie się przygotowaniem przetargów, materiałów wejściowych dla wykonawców, obsługą toku prac przewidzianych procedurą oraz kontaktami roboczymi z wykonawcami. Realizacja tego planu nie będzie ani łatwa ani tania. Według wstępnych szacunków koszt wykonania planów dla 70% powierzchni gminy wyniesie ponad 1,6 ml zł. Doprecyzowanie tej sumy będzie możliwe dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów publicznych na wykonanie planów.

Podsumowując wydatki na sporządzanie dokumentów planistycznych poniesione przez ostatnie 2 kadencje, uzyskujemy koszt sporządzenia planów o łącznej powierzchni 41,3 ha oraz jednej ciągnącej się przez 3 lata zmiany Studium w wysokości 2 mln na kadencję. Daje to współczynnik kosztu sporządzenia 1 ha planu na poziomie ok. 50 tys. zł. Według szacunków pani koordynator, opartych na branżowym cenniku prac urbanistycznych, koszt sporządzenia planów w przeliczeniu na 1 ha powierzchni nie powinien przekroczyć 1 tys. zł/ha, a więc 50 razy mniej niż kosztowało to nas do tej pory.

Niewątpliwe ogromną zaletą przedstawionego raportu jest określenie obszarów strategicznych dla naszej gminy. Ulica Warszawska oraz tereny pomiędzy ulicami Wiślaną i Fabryczną mogą stać się centrum Łomianek grupującym najważniejsze instytucje, obiekty kulturalne i handlowe.

Kolosalne znaczenie w celu powstrzymania degradacji zarówno terenów położonych wzdłuż układu wodnego Doliny Łomiankowskiej, jak i samego układu wodnego, ma propozycja rozpoczęcia prac studialnych nad renaturalizacją starorzecza Wisły, stanowiącego ogromną wartość tak pod względem przyrodniczym, jak i krajobrazowo-turystycznym.

Realizacja tych bardzo ambitnych zamierzeń planistycznych wymaga pełnego poparcia nie tylko ze strony Zarządu i Rady MiG Łomianki, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy będą konsumowali owoce tych działań.


Nasze Łomianki - nr. 4(68)2007

[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT