LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 20.10.2018


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPlany w centrum
2007-05-07

KOMENTARZE: 0

Po raporcie w sprawie gospodarki wodnościekowej mamy następny dotyczący planowania przestrzennego. W dniu 29 marca 2007 r., na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta i Gminy Łomianki, pani mgr inż. Dorota Gadomska – koordynator do spraw polityki przestrzennej – przedstawiła licznie zgromadzonym radnym i mieszkańcom raport pod tytułem: PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ŁOMIANKACH – POLITYKA NA LATA 2006-2010.

Autorka w przejrzysty i zwięzły sposób przedstawiła analizę stanu istniejącego, możliwe zagrożenia wynikające z kontynuacji dotychczasowej polityki oraz koncepcję wyjścia z impasu, w jakim znalazło się planowanie przestrzenne w naszej gminie.

Na terenie Miasta i Gminy Łomianki obowiązuje 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o łącznej powierzchni 41,34 ha, co stanowi zaledwie 1% obszaru gminy. Są to następujące plany:
- MPZP Osikowa – 1,9 ha
- MPZP Borzobochatego – 5,6 ha
- MPZP Jeziorna – 7,2 ha
- MPZP dla działki nr. ew. 193/3 (Dziekanów Leśny) – 0,27 ha
- MPZP we wsi Sadowa – 1,4 ha
- MPZP w obrębie 2-03 przy ul. Granicznej dwa plany o łącznej powierzchni 5,4 ha
- MPZP terenu wsi Dąbrowa – 7,5 ha
- MPZP terenu wsi Dziekanów Leśny – 2,3 ha
- MPZP przy ul. Wiślanej (Dąbrowa Leśna) – 9,65 ha.

Z powodu braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na większości obszaru gminy ruch budowlany odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Liczba składanych wniosków rośnie z roku na rok o ok. 20%. Dalszy rozwój przestrzenny gminy oparty na decyzjach o warunkach zabudowy musi doprowadzić do utraty kontroli władz gminy nad rozwojem budownictwa i całej infrastruktury gminnej, degradacji krajobrazu i chaosu przestrzennego.

W raporcie autorka stwierdza, że 70,4% obszaru gminy wymaga pokrycia miejscowymi planami. 37,7% obszaru gminy to tereny, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych, są to: Chopina, Kiełpin Poduchowny, Stare Łomianki, Kiełpin, Sierakowska Południe, Łomianki Centrum oraz Dolina Łomiankowska. 29,6 % obszaru gminy to tereny całkowicie wyłączone z zabudowy, formy ochrony przyrody, dla których powinny być opracowane plany ochrony, są to: obszar Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszar międzywala Doliny Wisły.

PRIORYTETY NA LATA 2007-2010

Jako podstawowe instrumenty zarządzania rozwojem przestrzennym autorka raportu widzi:
a) konieczność aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, czyli ustalenie:
- kluczowych inwestycji celu publicznego,
- założeń do ewentualnej zmiany Studium,
- kolejności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zakresu dodatkowych opracowań (badania, studia i konkursy); termin realizacji - połowa 2007r.;

b) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia przesłanek do zmiany Studium oraz opracowania założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; termin realizacji – połowa 2007 r.;

c) wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 70% pow. naszej gminy; termin realizacji – 4 plany (rozpoczęte) – do końca 1 połowy 2008 r., 16 pozostałych planów – do końca 2009 r.

Raport wskazuje również na uwarunkowania realizacji przedstawionych zadań oraz określa obszary strategiczne, dla których w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań celowe jest dokonanie opracowań studialnych lub ogłoszenie konkursów. Są to następujące obszary:
1) Korytarz Ekologiczny,
2) układ wodny Strugi Dziekanowskiej i zespołu starorzecza Wisły,
3) ul. Warszawska na odcinku od ul. Brukowej do ICDS,
4) pas terenu pomiędzy ulicami Wiślaną, i Fabryczną od ul. Warszawskiej do Jeziora Fabrycznego.

Bardzo ciekawy wydaje się pomysł stworzenia nowego instrumentu, który ma usprawnić zarządzanie rozwojem przestrzennym Łomianek. Jest nim SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ŁOMIANEK (SIP-Ł). Jego zadaniem byłoby m.in. gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych o przestrzeni, np. poprzez publikacje interaktywnych map w Internecie. Po latach marazmu w planowaniu przestrzennym w naszej gminie z wypowiedzi pani koordynator wynika, że obecne władze są zdeterminowane, aby sytuację jak najszybciej uzdrowić. Po rozwiązaniu gminnej pracowni planowania, wykonawcy planów będą wyłaniani w drodze przetargów publicznych. W ten sposób możliwe będzie prowadzenie jednocześ-nie prac dla kilku obszarów. Tempo prac będzie uzależnione z jednej strony od możliwości finansowych gminy, z drugiej zaś od sprawności 3-osobowego zespołu planistycznego Referatu Gospodarki Przestrzennej, który zajmie się przygotowaniem przetargów, materiałów wejściowych dla wykonawców, obsługą toku prac przewidzianych procedurą oraz kontaktami roboczymi z wykonawcami. Realizacja tego planu nie będzie ani łatwa ani tania. Według wstępnych szacunków koszt wykonania planów dla 70% powierzchni gminy wyniesie ponad 1,6 ml zł. Doprecyzowanie tej sumy będzie możliwe dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów publicznych na wykonanie planów.

Podsumowując wydatki na sporządzanie dokumentów planistycznych poniesione przez ostatnie 2 kadencje, uzyskujemy koszt sporządzenia planów o łącznej powierzchni 41,3 ha oraz jednej ciągnącej się przez 3 lata zmiany Studium w wysokości 2 mln na kadencję. Daje to współczynnik kosztu sporządzenia 1 ha planu na poziomie ok. 50 tys. zł. Według szacunków pani koordynator, opartych na branżowym cenniku prac urbanistycznych, koszt sporządzenia planów w przeliczeniu na 1 ha powierzchni nie powinien przekroczyć 1 tys. zł/ha, a więc 50 razy mniej niż kosztowało to nas do tej pory.

Niewątpliwe ogromną zaletą przedstawionego raportu jest określenie obszarów strategicznych dla naszej gminy. Ulica Warszawska oraz tereny pomiędzy ulicami Wiślaną i Fabryczną mogą stać się centrum Łomianek grupującym najważniejsze instytucje, obiekty kulturalne i handlowe.

Kolosalne znaczenie w celu powstrzymania degradacji zarówno terenów położonych wzdłuż układu wodnego Doliny Łomiankowskiej, jak i samego układu wodnego, ma propozycja rozpoczęcia prac studialnych nad renaturalizacją starorzecza Wisły, stanowiącego ogromną wartość tak pod względem przyrodniczym, jak i krajobrazowo-turystycznym.

Realizacja tych bardzo ambitnych zamierzeń planistycznych wymaga pełnego poparcia nie tylko ze strony Zarządu i Rady MiG Łomianki, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy będą konsumowali owoce tych działań.


Nasze Łomianki - nr. 4(68)2007

[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2013   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum