LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 19.8.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIOrganizacje pozarządowe partnerami samorządu
2007-03-27

KOMENTARZE: 0

W lutym Rada Miejska uchwaliła „Program współpracy Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007”. Jak czytamy w dokumencie „działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych - zwana działalnością pożytku publicznego - jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.”

Gmina Łomianki podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przy realizacji niektórych swoich zadań ustawowych. Taka współpraca ma służyć zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, zwiększeniu ich aktywności społecznej, umacnianiu poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję, a także ugruntować pozycję organizacji pozarządowych jako partnerów samorządu.

Przyjęty program określa zakres, jak również formy i zasady współpracy Gminy z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami itp., prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łomianki lub na rzecz jej mieszkańców.

W tym roku współpraca ta ma obejmować następujące zadania publiczne:

1. Z zakresu pomocy społecznej - działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży, - działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych, - działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku, - działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych, - działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, - działania na rzecz wzmacniania więzi międzypokoleniowych i poszanowania osób starszych (tworzenie warunków dowspólnego spędzania czasu dziecii dorosłych).

2. Z zakresu profilaktyki (przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom)
- zwalczanie negatywnych skutków patologii,
- tworzenie i realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych.

3. Z zakresu kultury, oświatyi wychowania
- wspieranie inicjatyw kulturalnych,
- podtrzymywanie tradycji narodowych oraz tożsamości lokalnej,
- wspieranie inicjatyw oświatowych, w szczególności wyrównujących szanse dzieci młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem oraz umożliwiających rozwój dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej, - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

4. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
- prowadzenie systematycznych zajęć sportowych,
- organizowanie imprez sportoworekreacyjnych.

Gmina może powierzyć organizacjom pozarządowym wykonywanie określonych zadań publicznych i udzielić dotacji na sfinansowanie ich realizacji, albo wspierać realizację ww. zadań poprzez częściowe dofinansowanie.

Zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca o charakterze finansowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, do którego mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a także jednostki organizacyjne podległe gminie lub przez nią nadzorowane. Program określa szczegółowe zasady przeprowadzania otwartego konkursu ofert.

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych może mieć również charakter pozafinansowy. Gmina będzie wspierać ich działalność m.in. poprzez:
- udostępnianie lokali na spotkania,
- udostępnianie gminnych obiektów sportowych dla realizacji przedsięwzięć,
- pomoc w organizowaniu imprez masowych,
- organizację konsultacji i szkoleń,
- pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i krajowej,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

Oprac. M. Waszkiewicz
Gazeta Łomiankowska nr 6/2007

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT