LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

czwartek, 28.5.2020


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIRaport ważny dla wszystkich
2007-03-09

KOMENTARZE: 0

„Raport o stanie przygotowania gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Łomianki do realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej” na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Łomianki przygotował i przedstawił pan Jacek Raczko. Prezentacja odbyła się 22 lutego, po zakończeniu VII sesji Rady Miejskiej. Pełny „Raport...” oraz jego prezentację na slajdach można znaleźć na stronie internetowej Gminy Łomianki (www.lomianki.pl).

Na wstępie raport przedstawia otoczenie prawne przedsięwzięcia, jakim jest gospodarka wodno-ściekowa gminy, w tym wymóg, że do końca 2015 r. taka aglomeracja jak Gmina Łomianki musi być w 90% skanalizowana.

Mamy początek roku 2007 i liczbę mieszkańców gminy nieznacznie przekraczającą 20 tys. Prognozy wskazują, że do końca 2015 r. na terenie gminy będzie mieszkało ok. 30 tys. osób. Trzeba będzie zapewnić im dostęp do sieci wod.-kan. A jak ta kwestia wygląda teraz? Raport pokazuje, że sieć kanalizacji dostępna jest dla 34% mieszkańców gminy. Autor przedstawia też stan posiadania gminy w tym względzie, na który składa się 33,7 km sieci kanalizacyjnej, w tym 22,2 km kolektorów grawitacyjnych, 4,8 km kolektorów tłocznych, 6,7 km przykanalików i 26 przepompowni ścieków.

3 warianty do wyboru

Planowaną inwestycję wod.-kan. na terenie gminy autor raportu rozpatruje w trzech wariantach:
minimum – obejmujący wyłącznie miasto Łomianki,
średni – miasto oraz Łomianki Dolne i Kiełpin,
maximum – cała gmina.

Od zasięgu inwestycji zależeć będzie długość sieci, a co za tym idzie i koszty. W przypadku kanalizacji wartości te wahają się od 69 km (koszt ok. 85 mln zł) przy wariancie minimum do 126 km (koszt ok. 150 mln zł) przy wariancie obejmującym całą gminę. Ważnym elementem tego systemu jest też oczyszczalnia ścieków i jej przepustowość, która w pewnym momencie okaże się niewystarczająca, trzeba więc uwzględnić środki na budowę nowej.

Drugim aspektem planowanej inwestycji jest wodociąg. Istniejąca sieć wodociągowa liczy 35,8 km, w tym 30,8 km przewodów sieciowych, 5,0 km przyłączy i 26 hydroforni na sieci. Długość projektowanej sieci, a tym samym koszty również będą zależeć od wariantu – przy minimalnym trzeba będzie wybudować 65 km sieci, co będzie kosztować ok. 43 mln zł, natomiast przy wariancie maximum potrzeba 122 km sieci, co pociągnie za sobą koszty ok. 75 mln zł. Trzeba też uwzględnić przepustowość miejskiej stacji wodociągowej, która już teraz – latem w pewnych porach dnia – okazuje się niewystarczająca. Stąd konieczność zarezerwowania środków na modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (budowa zbiornika retencyjnego), a w przyszłości budowę nowej.

Ceny i koszty

Od rosnącego zapotrzebowania na usługi wod.-kan. autor przechodzi do cen. Analiza cen wody i ścieków za okres od 2000 do 2006 r. oraz porównanie kosztów i przychodów pokazuje, że zawsze saldo było ujemne i w mniejszym czy większym stopniu pokrywała je gmina w formie dotacji. Przykładowo, za 1 m3 wody płacimy obecnie 1,93 zł, podczas gdy cena równowagi wynosi 2,41 zł, natomiast pełną amortyzację zapewnia cena 3,04 zł. Podobnie ze ściekami: za te „odbierane rurą” płacimy 2,69 zł, pokrycie kosztów zapewnia cena 5,47 zł, a pełną amortyzację – 6,89 zł. Przy ściekach dowożonych ceny te wyglądają odpowiednio – 4,83 zł, 9,82 i 12,37 zł/m3. O cenach warto pamiętać, bo kiedyś ich urealnienie okaże się konieczne.

Fundusz Spójności dla Łomianek

Radykalna zmiana w dostępie do sieci wod.-kan. wymaga ogromnego wysiłku finansowego i organizacyjnego gminy. Autor szacuje, że w zależności od wariantu będzie to 130, 200 lub 240 mln zł. W realizacji tego przedsięwzięcia Gmina Łomianki zdecydowała się skorzystać ze środków pomocowych Unii Europejskiej - z Funduszu Spójności. Dlatego w 2004 r. została złożona Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i Gminy Łomianki”. Następnie w 2006 r. gmina wystąpiła do NFOŚiGW o dofinansowanie dokumentacji aplikacyjnej, która będzie częścią wniosku do Funduszu Spójności. Zważywszy, że Łomianki są na wstępnym etapie procedury, warto zapytać, co jeszcze przed nami na drodze do uzyskania dofinansowania. Autor odpowiada: powołanie Jednostki Realizującej Projekt, uzyskanie dokumentacji technicznej, administracyjnej, finansowej i ekologicznej. Dopiero wtedy możliwe będzie złożenie wniosku. Niezbędna będzie jeszcze jego weryfikacja, poprawki, ocena, uzgodnienia i dopiero zapadnie decyzja o dofinansowaniu. Jeśli będzie pozytywna – rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia - najtrudniejszy etap ze względu na skalę inwestycji, formy rozliczeń (prefinansowanie wydatków, kredyty i pożyczki), obciążenia finansowe inwestora, a także nieuchronny wzrost cen.

Warunek - akceptacja

Jak wskazuje raport, aby starania gminy o środki z FS miały sens, niezbędne jest:
 urealnienie poziomu cen, tzn. Rada Miejska powinna zatwierdzić podwyżkę cen wody i ścieków na 2008 r.,
 przekazanie majątku stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków do ZWiK,
 uzyskanie akceptacji społecznej dla planowanej inwestycji – poparcie Rady Miejskiej, akceptacja wzrostu cen, akceptacja przyłączania się do sieci.

Jest więc ogrom pracy do wykonania, jednak – zdaniem autora raportu pana J. Raczko – przy sprzyjających okolicznościach przygotowanie do rozpoczęcia inwestycji może być zakończone do końca 2008 r.

B. Drabik


Komentarz Burmistrza Łomianek Wiesława Pszczółkowskiego

Dziś mając dostęp do dokumentów wiem, jaki jest stan przygotowania wniosku i przyznam, że nie kryję zdumienia.

Czuję się zobowiązany wobec mieszkańców do przedstawienia sytuacji, która dotyczy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy.

Na jakim etapie opracowania jest wniosek Gminy Łomianki do Funduszu Spójności?
Jeszcze nie tak dawno, jako radny poprzedniej kadencji, zwracałem się do mojego poprzednika z tak sformułowanym pytaniem.
Klub Radnych Niezależnych, którego byłem przewodniczącym, wiedział, że innym samorządom udało się zdobyć dofinansowanie z tego funduszu, dlatego też interesowało nas, jak ówczesne władze Łomianek zamierzają pozyskać środki zewnętrzne. Zapewniano nas, że wniosek Gminy Łomianki został złożony i jest „na dobrym 7 czy 8 miejscu”. Tymczasem dokument, jaki złożono w 2004 r., nie był wnioskiem, lecz Kartą Potencjalnego Przedsięwzięcia. Jako radni nigdy nie otrzymaliśmy kopii tego dokumentu.
Złożona w 2004 r. Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia stanowi dokument informujący, że Gmina Łomianki nie ma sieci wod.-kan., a bardzo chciałaby mieć oraz, że potrzebuje na to środków zewnętrznych. W następnych latach nic się nie działo w tej sprawie. Dopiero w styczniu 2006 r. została ponownie złożona, zmodyfikowana i przystosowana do aktualnych warunków Karta Potencjalnego Przedsięwzięcia.
Podjęto też rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie sfinansowania całego procesu przygotowania dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku. Pod koniec 2006 r. podpisano wstępne porozumienie z NFOŚiGW. Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW widząc nieporadność gmin przy opracowaniu wymaganej dokumentacji, postanowiło wesprzeć gminy w tych działaniach. NFOŚiGW przejął niejako rolę koordynatora.

Co zamierzamy zrobić dziś w sprawie wniosku Gminy Łomianki do Funduszu Spójności?
Wygląda na to, że z góry założono, że i tak tego dofinansowania nie dostaniemy. Cała dokumentacja dotycząca Funduszu Spójności mieści się w cienkim segregatorze. Taki jest materiał prac wykonanych w ciągu kilku lat, który dowodzi starań gminy o dotację do sieci wod.-kan. W moim przekonaniu działań pozorowanych – co widać na przykładzie dokumentów, jak i zaangażowania personalnego - „chodził przy tym” jeden pracownik, któremu od czasu do czasu przypominano, żeby „coś ruszył w tym temacie”.
Zdaję sobie sprawę z tego, że oczekiwania mieszkańców odnośnie standardu życia w naszej gminie są wysokie. Tym bardziej, że w czasie kampanii wyborczej podkreślaliśmy konieczność budowy sieci wod.-kan. i to z udziałem funduszy zewnętrznych. Dziś stoimy wobec konieczności podjęcia bardzo ważnych decyzji, które będą wymagały dużej odwagi ze strony Rady Miejskiej i burmistrza. Stoimy wobec decyzji, które wymagają ogromnych nakładów z budżetu gminy - żeby złożyć wniosek, powinniśmy wykonać dokumentację techniczną przedsięwzięcia. A jeśli zgodnie z raportem przyjmiemy, że koszt inwestycji będzie na poziomie 240 mln zł, to koszt dokumentacji, stanowiący w takich przypadkach 3-5%, wyniesie 7-12 mln zł. Tymczasem w budżecie gminy tak znacznych środków nie ma. Może więc zaistnieć taka sytuacja, że w 2008 r. będziemy musieli zaniechać wszelkich działań inwestycyjnych. Rok bez inwestycji na pewno będzie dotkliwy. Jeśli w czytelny sposób wyjaśnimy mieszkańcom tę konieczność, mam nadzieję, że zrozumieją.
Rada Miejska musi podjąć stanowcze działania. To przecież Rada na wniosek burmistrza co roku uchwala taryfę opłat za wodę i ścieki. Jeżeli Rada będzie miała wątpliwości, to zapytamy mieszkańców. Zapytamy, czy możliwa jest akceptacja nowych, wyższych cen. Jeżeli większość uzna, że nie, to wycofam aplikację o środki z Funduszu Spójności. Jaki sens miałoby wydawanie milionów złotych na pełną dokumentację, po to żeby w końcu nie złożyć wniosku?
Dziś przystępujemy do weryfikacji KPP, bowiem w tej karcie - o czym mieszkańcy nie wiedzieli – terytorialnie ujęty został tylko obszar miasta. Natomiast sieć wod.- kan. trzeba planować dla całej aglomeracji, czyli dla miasta i gminy. Nie stać nas na to, szczególnie przy obecnym zadłużeniu. Budżet gminy jest obciążony spłatami za ICDS na wiele lat, w tym do 2012 r. spłaty intensywne. Ostateczne spłacanie zakończymy w 2024 r. Po uaktualnieniu cen i dodaniu samego tylko Kiełpina, koszt przedsięwzięcia planowany jest na 200 mln zł.

Jeśli nie Fundusz Spójności to co?
Rezygnując ze środków Funduszu Spójności, będziemy musieli zaniechać działań inwestycyjnych, tych przewidzianych w kolejnych budżetach gminy i przeznaczać je na budowę sieci, bo do 2015 r. mamy zapewnić dostęp do sieci dla 90% mieszkańców. Inaczej będą kary. Będziemy wtedy budować nie 2,5 km sieci rocznie jak dotychczas, ale przynajmniej ok. 10 km. Przy zaniechaniu wszystkich działań inwestycyjnych i tylko spłacie zadłużenia, sprostalibyśmy temu wyzwaniu. Budżet inwestycyjny trzeba by podnieść do 18 mln zł, minus spłata długu 5-7 mln zł, a pozostałe środki przeznaczyć na budowę sieci wod.-kan. I oczywiście trzeba będzie szukać innych możliwości finansowania, m.in. środków z funduszu województwa „Infrastruktura i transport”. Podejmiemy starania wielotorowo. Być może pozyskanie środków z samorządu województwa okaże się łatwiejsze niż aplikowanie o środki unijne. Należy pamiętać, że trzeba mieć wkład własny na poziomie do 30 mln zł.

Jakie zagrożenia musimy uwzględnić?
Załóżmy, że wyłożymy te miliony złotych na przygotowanie wniosku do FS i z otrzymanych środków wybudujemy sieć wod.-kan., a potem okaże się, że nie zrealizowaliśmy założonego celu. Przypomnę, że celem strategicznym jest podłączenie do sieci 90% mieszkańców. A jeśli nie będzie ich stać na przyłączenie i korzystanie z sieci, jak ma to miejsce w wielu przypadkach teraz? Nie wiem, jakie będą w przyszłości uwarunkowania prawne, czy będą ustawy nakazujące podłączanie się do sieci.
Każdy zna zasobność swego portfela i sam ocenia, czy stać go na taki wydatek. A ceny niestety będą rosły. Jeśli więc nie będzie podłączeń, to nie zrealizujemy celu i UE zażąda zwrotu pieniędzy...

Co wtedy?...
Sieci nie sprzedamy, bo kto ją kupi. Gmina stanie w obliczu bankructwa. Żeby tego uniknąć szukamy innych źródeł finansowania, rozmawiamy z gminami, które już zrealizowały lub są w trakcie realizacji tego typu przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków zewnętrznych – jak Babice czy Wołomin, spytamy jak oni to zrobili.
Jednego możecie być Państwo pewni – szukamy i szukać będziemy rozwiązania, które będzie najdogodniejsze dla Gminy Łomianki.

Gazeta Łomiankowska nr 5/2007

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum