LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 6.12.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIStraż Miejska w 2010 roku
2011-02-26

KOMENTARZE: 0

Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikającego z przepisów Ustawy z dn 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U.nr.123.779 z póź.zm.) oraz realizowali zadania stałe i zlecone przez władze Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Realizując powyższe w 2010 roku funkcjonariusze SM uzyskali następujące wyniki:

1. Zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 7 sprawców przestępstw, zatrzymano i przekazano Policji 3 nietrzeźwych kierujących pojazdami samochodowymi, którzy stwarzali zagrożenie w ruchu drogowym oraz 7 osób poszukiwanych listami gończymi. Strażnicy dokonali zatrzymania 351 sprawców wykroczeń.

2. 80 osób w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do miejsca zamieszkania na terenie gminy.

3. Skierowano 140 wniosków o ukaranie do Sądu.

4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli ogółem 721 Mandatów Karnych na kwotę 116 000 zł., w tym za: wysypywanie śmieci w miejscu niedozwolonym 36 MK na kwotę 2650 zł; wykroczenia w ruchu drogowym 504 MK – 92650 zł; spalanie śmieci 12 MK – 2300 zł; wylewanie nieczystości płynnych (szamba) 5 MK – 700 zł; brak opieki nad zwierzętami 29 MK – 5700 zł; niszczenie zieleni 2 MK – 150 zł; zakłócanie porządku 19 MK – 3100 zł; nieobyczajne zachowanie 3 MK – 500 zł; brak porządku i czystości na terenie posesji 30 MK – 3900 zł; spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 68 MK – 6700 zł; inne wykroczenia 12 MK na sumę 1750 zł.

Strażnicy Miejscy przeprowadzali 1002 kontrole posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z utrzymania porządku i czystości w obrębie swoich posesji, jaki respektowania ustawy o odpadach. W wyniku tych kontroli w 74 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, za które nałożono 42 MK oraz wystawiono 32 protokoły nakazujące właścicielom posesji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W ramach swoich działań dokonano na zasadach wielokrotności 1796 kontroli w punktach sprzedaży detalicznej alkoholu, pod kątem przestrzegania zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3001 kontroli placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy oraz 1610 kontroli terenów szkół.

Strażnicy Miejscy 57 razy uczestniczyli w zabezpieczeniach różnych uroczystości oraz w konwojach. W okresie roku szkolnego w godzinach rannych w rejonach szkół zabezpieczano przejścia dla pieszych w Łomiankach, Dziekanowie Polskim i Leśnym.

W 2010 roku przeprowadzono łącznie 2407 interwencji na prośbę mieszkańców oraz 261 interwencji własnych w wyniku, których wylegitymowano 2479 osób a 722 osoby pouczono. Podejmowane interwencje dotyczyły m.in.: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócenia ciszy nocnej, braku opieki nad psami, spalania odpadów i śmieci, sporów międzysąsiedzkich, wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, niszczenia mienia, bezpańskich psów, pijanych leżących na ulicach.

W okresie od 20 maja do 29 maja oraz od 06 czerwca do 12 czerwca 2010 roku w związku z ogłoszonymi w tym okresie przez wojewodę mazowieckiego alarmami przeciwpowodziowymi na terenie Gminy Łomianki cały stan osobowy Straży Miejskiej w Łomiankach jak i Komisariatu Policji w Łomiankach oraz siły wsparcia z Komendy Stołecznej Policji i KPP Warszawa-Zachód uczestniczyli czynnie w podejmowanych działaniach związanych z przemieszczającą się przez teren gminy falą powodziową na rzece Wiśle. Do głównych zadań należało zabezpieczenie miejsc prowadzonych działań ratowniczych, pilotaż samochodów ciężarowych wożących piach, patrolowanie wałów przeciwpowodziowych.

Ponadto Straż Miejska w Łomiankach w ramach realizacji ustawowych zadań ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym w 2010 roku przeprowadziła z inicjatywy własnej i przy współudziale Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli, szereg spotkań z dziećmi tematem, których były zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, przedszkolu w domu. W trakcie tych spotkań prezentowano m.in. filmy, na których dzieci mogły zobaczyć prawidłowe zachowania, rozdawano dzieciom elementy odblaskowe i broszurki promujące prawidłowe zachowania.

W celu podniesienia poziomu edukacji uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze przeprowadzono szereg prelekcji na ten temat. Zwięczeniem powyższego było przeprowadzenie przy współudziale nauczycieli egzaminów na kartę rowerową we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy. W ramach przeprowadzonego Festynu z okazji Dnia Dziecka i Pikniku w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” przeprowadzono konkurs „Bezpiecznie na rowerze”. Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. W konkursach tych uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych wraz z rodzicami z terenu Gminy.

SM Łomianki posiada 21 etatów. Zatrudnionych jest 18 strażników w tym 3 strażniczki. Jednostka posiada 3 vacaty.

Jacek Piłkowski – Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO - 2/2011

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT