LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 6.12.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIRazem czy osobno?
2011-01-22

KOMENTARZE: 0

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. To pierwsze ale i najważniejsze zdanie z encyklopedii samorządowca czyli ustawy o samorządzie gminnym. Najważniejsze, bo to mieszkańcy właśnie dokonują najistotniejszych wyborów determinujących rozwój swojej miejscowości. Wybierają radnych i wybierają burmistrza. Później to właśnie ci radni i ten burmistrz zdecydują o rzeczach dla nas najważniejszych, choć każdy z nich ma inne uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność.

Zarówno radni jak i burmistrz są przedstawicielami władzy lokalnej, od których mamy prawo oczekiwać najwyższych standardów zachowania, obiektywizmu i świadomości podejmowanych decyzji. Powinni oni poczuwać się do odpowiedzialności nie tylko za to, co było ich bezpośrednim udziałem, lecz również za wszystko to, na co mogli mieć wpływ. Powinni dbać o prawidłowe wykonywanie zadań publicznych i prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. I radny i burmistrz powinni działać zgodnie z zasadami: praworządności, bezstronności i bezinteresowności, uczciwości i rzetelności, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z mieszkańcami. Radni zobowiązani są do udziału w pracach rady, w tym poszczególnych komisjach.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Decyduje o znakomitej większości spraw dotyczących gminy. Uchwala programy gospodarcze i społeczne ale też plany zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje budżet gminy i decyduje o wysokości zaciąganych pożyczek i kredytów. Tworzy i likwiduje gminne jednostki organizacyjne, osiedla i sołectwa ale też zgadza się lub nie na wprowadzenie funduszu sołeckiego. W końcu rada właśnie kontroluje działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych takich jak Ośrodek Pomocy Społecznej, ICDS, Biblioteka, Dom Kultury itd., z wyłączeniem spółek komunalnych (Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Komunikacja Miejska). Tu kontrolę przeprowadzić może jedynie właściciel, którego obowiązki wykonuje burmistrz. Odpowiedzialność rady odnosi się wyłącznie do odpowiedzialności etycznej, moralnej, społecznej wobec wyborców. Ustawy przewidują co prawda możliwość rozwiązania rady w przypadku nagminnego naruszania przepisów prawa ale w praktyce sytuacja taka występuje sporadycznie.

Burmistrz kieruje sprawami bieżącymi gminy, reprezentuje ją na zewnątrz, wykonuje uchwały rady, zarządza mieniem komunalnym, wykonuje budżet czyli realizuje zadania inwestycyjne i bieżące na podstawie i w granicach tegoż budżetu. Wydaje decyzje administracyjne, inicjuje kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego. Ponosi odpowiedzialność, również karną, za podejmowane decyzje.

W praktyce to właśnie burmistrz przedstawia radzie sprawy do zaopiniowania i przygotowuje swoje stanowisko ujęte w formie projektu uchwały. Z propozycją tą rada może ale nie musi się zgodzić. Może wprowadzić do niej poprawki zmieniając tym samym w części lub całości jej ostateczne brzmienie. Tak dzieje się w znakomitej większości spraw. Istnieją jednak obszary działalności gminy, w których to wyłącznie burmistrzowi przypisane jest uprawnienie wprowadzenia zmian do projektu uchwały – np. zmiany w budżecie gminy czy określenie granic okręgów wyborczych. I tu najwyraźniej zauważalna jest współpraca obu organów. Burmistrz może ale nie musi wyrazić zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez radnych. W takich patowych sytuacjach rozstrzygnięć co do istoty sprawy dokonują wskazywane w ustawach organy – Regionalna Izba Obrachunkowa czy Komisarz Wyborczy.

Tak więc razem czy osobno?

Jolanta Niegrzybowska

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO - 1/2011

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT