LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIDopłaty do wodociągów i kanalizacji
2011-01-22

KOMENTARZE: 0

Podczas III Sesji Rada Miejska w Łomiankach debatowała nad uchwałą w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjncyh z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1.01. do 31.12.2011 roku. Burmistrz Dąbrowski zaproponował projekt uchwały, który nie został przyjęty przez radnych. Sami radny też nie mieli jednakowego stanowiska w sprawie dopłat. Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła, że od 1 stycznia 2011 roku dopłaty do taryf ogłoszonych przez ZWiK Łomianki zostały ustalone dla gospodarstw domowych/odbiorców indywidualnych w następujących kwotach:

Woda: gospodarstwa domowe:
TARYFA ZWIK: 4,62 pln/m3
DOPŁATA: 0,60 pln/m3
CENA: 4,02 pln/m3

Ścieki: gospodarstwa domowe:
TARYFA ZWIK: 10,48 pln/m3
DOPŁATA: 4,73 pln/m3
CENA: 5,75 pln/m3

Wywóz szamba z terenu Łomianek:
TARYFA ZWIK: 11,11 pln/m3
DOPŁATA: 2,42 pln/m3
CENA: 8,69 pln/m3
KOMENTARZ RADNYCH NA TEMAT DOPŁAT:

Radna SYLWIA MAKSIM-WÓJCICKA (Klub Platforma Obywatelska)
Radni otrzymali przed sesją projekt uchwały ustalającej dopłaty do taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na poziomie zaproponowanym przez burmistrza. Projekt został przedyskutowany na wspólnym zebraniu komisji budżetowej, społecznej i technicznej. Nie mając wpływu na wysokość cen ustalonych przez ZWiK, a jednocześnie nie godząc się na znaczącą podwyżkę cen, jakie mieliby zapłacić mieszkańcy, radni postanowili zwiększyć głównie wysokość dopłat za ścieki odprowadzane przez gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji. Przyjęty przez trzy komisje nowy projekt uchwały został przedstawiony podczas sesji. Ponieważ burmistrz nie zgodził się na formalne wprowadzenie tego projektu do porządku obrad, radni zmienili projekt burmistrza i przegłosowali wypracowane podczas komisji stawki, korzystniejsze dla mieszkańców.

Radny JAN GRĄDZKI (Klub Łączą Nas Łomianki)
Projekt uchwały przedstawiony przez Burmistrza dotyczący dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, czyli tak naprawdę ile mieszkaniec Łomianek zapłaci za wodę i ścieki, był nie do przyjęcia.
Wprowadzał drastyczne podwyżki. Przyjęta uchwała wypracowana przez radnych na połączonych komisjach złagodziła te skutki, ale i tak każdy z nas odczuje to w swoim domowym budżecie. Moja propozycja była inna. Zaproponowałem utrzymanie przez pół roku dopłat do wody i ścieków na poziomie z 2010 roku. W tym czasie Burmistrz powinien przeprowadzić audyt w Spółce wod.-kan., zaproponować i wprowadzić program naprawczy, czyli sposób obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki, które powodują tak wysoką cenę naszej wody. Wprowadzenie tak drastycznych podwyżek, bez restrukturyzacji Spółki i racjonalizacji kosztów – to zrzucenie całej odpowiedzialności za źle zarządzaną Spółkę na mieszkańców.
To przerzucenie problemu na barki rodzin żyjących w Łomiankach jest niedopuszczalne.
Zdecydowanie poparłem Pana Tomasza Dąbrowskiego w drugiej turze wyborów, ale nie będę popierał decyzji sprzecznych z interesem mieszkańców. Projektów, które pieniędzy na inwestycje szukają tylko w kieszeni podatnika. Szukajmy środków zewnętrznych, wprowadźmy oszczędności, a dopiero wtedy będziemy mieli moralne prawo zwrócić się o pomoc do mieszkańców.

Radny GRZEGORZ POROWSKI (Klub Łączą Nas Łomianki)
Uchwała w sprawie dopłat do wody i kanalizacji nie jest idealna. Z jednej strony dopłat nie powinno być, bo jest to sztuczne regulowanie cen, a z drugiej strony ceny powinny być akceptowalne przez mieszkańców. Obecnie dopłaty nie traktują mieszkańców równo. Inaczej traktują osoby które mają dobrodziejstwo sieci wodno-kanalizacyjnej i tych, którzy korzystają z własnych studni i szamb. Mam nadzieję, że ta sytuacja szybko się zmieni i wszyscy będziemy mogli korzystać z sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednak by sieć powstała, muszą znaleźć się środki w budżecie na tę inwestycję.
I tu poważny dylemat – czy lepiej zwiększyć środki na dopłaty, czy lepiej przekazać je na budowę sieci? Podjęta uchwała to forma kompromisu, a przyszłość pokaże na ile ten kompromis jest dobry.

Klub Twoje Łomianki
Drastycznie wysokie taryfy za wodę i kanalizację obowiązujące od nowego roku zostały zaakceptowane przed wyborami przez burmistrza Pszczółkowskiego. Wynikają wprost z wysokich kosztów, jakie generuje ZWIK sp.z o.o. Zwrócimy się do burmistrza Dąbrowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie audytu spółki, zaproponujemy także rozwiązania, które zmniejszą koszty. Zmiany w spółce są niezbędne, jeżeli chcemy w przyszłych latach płacić mniej, a także przyspieszyć rozbudowę sieci wod-kan. Zupełnie oddzielnym problemem jest dopłata, uchwalona przez Radę Miejską. W projekcie budżetu, autorstwa pana Pszczółkowskiego, wpłata do ZWIKu wynosi tylko 2 mln zł. Przygotowane i przegłosowane przez klub PO propozycje dopłat dzielą mieszkańców na lepszych i gorszych. Wyższa dopłata dla posiadaczy wodociągów i kanalizacji i dużo niższa dla posiadaczy szamba jest niesprawiedliwa społecznie. Koszty podjęcia uchwały zostały oszacowane na 3 mln zł. Przed wyborami radni z innych klubów mówili o pilnej potrzebie budowy sieci wod-kan, niestety po wyborach zapomnieli o tym. Na budowę sieci potrzeba w tym roku już ok. 5 mln na gotowe projekty, a także kolejne kilka milionów złotych na przygotowywane przez ZWIK projekty. Klub Twoje Łomianki na pewno będzie przypominał radnym z innych klubów o priorytecie, jakim na tę kadencję jest budowa wod-kan. Wkrótce przedstawimy propozycje zmian w budżecie, które umożliwią przesunięcie środków na budowę sieci wod-kan.
(Prosiliśmy o komentarz radnego Piotra Rusieckiego, który w międzyczasie przestał być radnym. Więc... dla zachowania równowagi publikujemy komentarz radnych Klubu TŁ. // Redakcja)
INFORMACJA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH
ZWIK sp. z o.o. - Mirosław Nieścioruk

Sposób obliczania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz tryb wprowadzania ich w życie regulują:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858)
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. przedstawił Burmistrzowi Łomianek wniosek taryfowy przygotowany w oparciu o w/w przepisy w dniu 21 października 2010. Do wniosku, zgodnie z przepisami ustawy, ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. dołączył szczegółową kalkulację cen i stawek opłat, aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (tryb przyjmowania WPI określony jest w w/w ustawie) a także sprawozdanie fi nansowe Spółki za 2009 r.
Zgodnie z Art. 24., Ust. 4. Burmistrz sprawdza, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfi kuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Ustawowy termin podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Łomiankach upłynął 5 grudnia 2010 r. Zgodnie z ustawą, jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa wyżej, taryfy zweryfi kowane przez Burmistrza wchodzą w Życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
Wobec braku stosownej uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach podjętej w terminie do 5 grudnia 2010 r. nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przygotowane przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. weszły w życie 30 grudnia 2010 r. i obowiązują, zgodnie z wnioskiem Spółki od 1 stycznia 2011 r.
Przepisy w/w ustawy pozwalają jednocześnie Radzie Miejskiej podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Rada Miejska w Łomiankach podjęła stosowną uchwałę podczas sesji w dniu 31 grudnia 2010 r.

mm.

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO - 1/2011

[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT