LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIKODEKS PRACY    (10.2009)
Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu dla pracowników i przedsiębiorców
2009-10-17

KOMENTARZE: 0

Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, tzw. ustawa antykryzysowa, która weszła w życie 22 sierpnia br. (Dz.Ust. nr 25, poz. 1035; pakiet antykryzysowy), wprowadziła m.in. ułatwienia w organizacji czasu pracy zatrudnianych osób. Ustawa przewiduje też nowe zasady zawierania angaży terminowych. Zawarte w niej rozwiązania są czasowe i będą obowiązywać do końca 2011 r. Przepisy zawarte w tej ustawie można podzielić na dwa rodzaje: na te dotyczące wszystkich przedsiębiorców i na te dostępne tylko dla firm w przejściowych trudnościach finansowych. Zgodnie z treścią ustawy każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość ustalania indywidualnych rozkładów czasu pracy na szczególnych zasadach. Warunkiem jednak wprowadzenia przez przedsiębiorcę przepisów ustawy antykryzysowej jest uzasadnienie, iż zmiany te wynikają z przejściowych trudności ekonomicznych firmy.

Każdy przedsiębiorca (zgodnie z art. 10 ustawy) będzie mógł stosować indywidualne rozkłady czasu pracy pracowników przewidujące różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie będzie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych.

Ustawa antykryzysowa pozwala (po zdobyciu zgody zakładowych organizacji związkowych, a jeżeli takich wfirmie nie ma, musi przyjąć porozumienie z przedstawicielami pracowników), na odgórne ustalanie rozkładów czasu pracy (nawet bez akceptacji zainteresowanego pracownika) i wydłużanie okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy. Dzięki czemu pracodawca łatwiej będzie mógł rozłożyć pracę podwładnych, wydłużając ją w niektórych okresach i rekompensując ten wysiłek krótszą pracą bądź dniami wolnymi w innym czasie. Jest dopuszczalne nawet wyznaczanie jednej osobie kolejnych zadań w tej samej dobie roboczej, co nie powoduje powstania nadgodzin. Ustawodawca zaznaczył jednak, że wprowadzenie indywidualnych rozkładów czasu pracy nie może naruszać ustawowego prawa pracownika do odpoczynku, czyli co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego i co najmniej 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

W ramach pakietu antykryzysowego od 22 sierpnia br. (do 31 grudnia 2011 r) pracodawcy może zawierać trzecią i kolejną umowę o pracę na czas określony bez obawy, że ich zawarcie oznaczać będzie nawiązanie umowy na czas nieokreślony.

Pakiet antykryzysowy obowiązuje od 22 sierpnia 2009 r. zatem jego przepisy mają zastosowanie do umów o pracę, które zostaną zawarte dokładnie w czasie jego obowiązywania, czyli między 22 sierpnia br. a 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pakietu antykryzysowego dozwolone jest zawieranie umów na czas określony w nieskończonej ilości, pod warunkiem jednak, że terminowe zatrudnienie nie przekroczy ogółem 24 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie pracodawca może zawrzeć zarówno jeden angaż na czas określony wynoszący dwa lata, jak i kilka lub kilkanaście umów o pracę z tą samą osobą - o ile zsumowany okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy. Ale uwaga, pracodawca, który postanowi zawierać wiele następujących po sobie umów na czas określony, powinien liczyć się z tym, że pracownik może złożyć w sądzie pracy pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony.

Za kolejną umowę na czas określony, w rozumieniu art. 13 ust. 2 pakietu antykryzysowego, uważa się umowę zawartą przed upływem trzech miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony. Zatem limit 24 miesięcy obowiązuje, gdy przerwa między zawieranymi po sobie angażami nie przekracza trzech miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego angażu.

UWAGA ! 1. Jeśli przed wejściem w życie przepisów pakietu antykryzysowego pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony, ale czas jej trwania jest bardzo długi, np. umowę o pracę zawarto w styczniu 2009 r. na pięć lat, to w myśl art. 34 ust. 3 pakietu antykryzysowego, jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony, zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, przypada po 31 grudnia 2011 r., umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta. 2. Umowa na okres próbny nie ma znaczenia dla dwuletniego limitu umów zawiązywanych podczas obowiązywania przepisów pakietu antykryzysowego.

Pakiet antykryzysowy przewiduje w art. 12 możliwość skrócenia czasu pracy (maksymalnie może to być sześć miesięcy), oraz na obniżeniu załodze wymiaru czasu pracy (maksymalnie do pół etatu) - tego typu zabiegi nie muszą dotyczyć wszystkich pracowników. Ale taką możliwość mają tylko przedsiębiorcy spełniający określone w ustawie kryteria, pozwalające ich uznać za "przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych". W okresie obniżenia wymiaru czasu pracy proporcjonalnie spada także wynagrodzenie za nią. Jednak wtedy załoga może otrzymywać świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (na częściowe zrekompensowanie obniżenia etatu) albo jeżeli będą się szkolić - stypendium z Funduszu Pracy (o te świadczenia dla pracowników z FGŚP i FP musi ubiegać się przedsiębiorca). Po okresie pracy w obniżonym wymiarze pracownik wraca po prostu do poziomu etatu wynikającego z umowy o pracę i związanego z nim wynagrodzenia.

Warunkiem uzyskania statusu "przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych" jest
- spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż, nie mniej niż o 25%, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z tymi samymi trzema miesiącami w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. (przez obrót rozumie się wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów lub usług danej firmy w danym okresie).
- niezaleganie ze zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na FGŚP i FP, chyba że zawarł porozumienie o jego spłacie i terminowo reguluje raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo dług składkowy powstał po 1 lipca 2008 r.
- opracowanie programu naprawczego uprawdopodabniającego poprawę jego kondycji finansowej na rok, liczonego od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
- uzyskanie zaświadczenia realizowaniu wymienionych wyżej wymogów (przedsiębiorca występuje o jego wydanie, składając wniosek o przyznanie dopłat do wynagrodzeń z FGŚP do kierownika biura terenowego FGŚP właściwego dla jego siedziby.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT