LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIDziałalność gospodarcza    (08.2009)
Dochody z agroturystyki i wynajmu pokoi
2009-09-17

KOMENTARZE: 0

Agroturystyka stała się ostatnio bardzo popularnym sposobem na wypoczynek. Od strony formalnej nie nastręcza tyle trudności co założenie pensjonatu czy hotelu. Najmniej problemów mają rolnicy, którzy uprawiają ziemię (więcej niż 1 ha) lub hodują zwierzęta, a obsługa turystów jest dla nich jedynie dodatkowym źródłem dochodu. Nie muszą bowiem wówczas nawet rejestrować działalności gospodarczej. Swoją ofertę muszą jedynie zgłosić w urzędzie gminy, aby została umieszczona w ewidencji, a często i na stronie internetowej miasta. Zwolnione z obowiązku rejestracji są jednak tylko gospodarstwa do pięciu pokoi. Gdy jest ich więcej, w rozumieniu przepisów rolnik prowadzi działalność gospodarczą, a zatem musi zarejestrować firmę i odprowadzać podatki.

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 43 updof dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób są wolne od podatku dochodowego pod warunkiem, że liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Przepis ten dotyczy nie tylko rolników, ale też innych osób będących właścicielami posiadłości na terenach wiejskich, stanowiącej gospodarstwo rolne. Nabycie uprawnień do tego zwolnienia decyduje jednak przede wszystkim liczba wynajmowanych pokoi (nie może być ich więcej niż 5). Nie ma natomiast znaczenia to, ilu turystów z nich korzysta ani jaka jest ogólna liczba pomieszczeń w budynku mieszkalnym, ani też to, ile osób pomaga przy wykonywaniu tych usług.

Zwolnienie dotyczy nie tylko rolników, ale też innych osób będących właścicielami posiadłości na terenach wiejskich. Z tym że budynek, w którym wynajmowane są pokoje, powinien wchodzić w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie przysługuje, jeśli budynek mieszkalny położony jest na terenie miejskim, nawet jeśli wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. To jednak nie wszystko, aby zwolnienie znalazło zastosowanie musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek. A mianowicie, konieczne jest, aby wynajmować pokoje osobom przebywającym na wypoczynku. W praktyce oznacza to tyle, że zwolnienie obejmuje wynajem pomieszczeń jedynie letnikom, a nie np. osobom przebywającym w gospodarstwie na stałe czy pracownikom sezonowym. Zatem, aby korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, ważne jest to, kto wynajmuje pokoje - muszą to być turyści, nie mogą to być osoby, które przyjechały do pracy czy na szkolenie, a pokoje wynajmują w ramach usług hotelowych. Jeśli powyższe wymagania zostaną spełnione, zwolnieniu z opodatkowania będą również podlegać dochody uzyskane z tytułu wyżywienia wczasowiczów.

Jeśli wynajmowanych pokoi jest więcej niż 5, przychód z agroturystyki będzie w całości opodatkowany, jako że zgodnie z przepisami, przychód ten osiągany jest w ramach działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że do liczby wynajmowanych pokoi nie wlicza się pomieszczeń pomocniczych, technicznych i gospodarczych (np. kuchni, łazienki, garderoby).

Jeśli ktoś wynajmuje letnikom (w tym również w gospodarstwach agroturystycznych) od 5 do 12 pokoi (także w domkach turystycznych) - może płacić podatek w formie karty podatkowej w wysokości określonej w decyzji urzędu skarbowego

Miesięczna stawka karty zależy od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność, wynosi w 2009 r. (część XII załącznika nr 3 do ustawy o ryczałcie):
- w miejscowości do 5 tys. mieszkańców od 55 do 123 zł,
- w miejscowości ponad 5 tys. do 20 tys. mieszkańców od 99 do 215 zł,
- w miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców od 192 do 386 zł

Opodatkowane w ten sposób mogą być jednak tylko usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), pod warunkiem że:
- łączna liczba pokoi - także w domkach turystycznych - nie przekracza 12,
- działalność jest wykonywana przy zatrudnieniu nie więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny (wliczając w to małżonka).

Zatem z obowiązujących przepisów wynika, że osoby fizyczne wynajmujące pokoje gościnne lub domki turystyczne mają możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej. Muszą one jednak spełnić wszystkie warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli łączna liczba pokoi wykorzystywanych na usługi hotelarskie we wszystkich obiektach nie jest większa niż 12. prowadząc wspomniane usługi hotelarskie, można zatrudniać nie więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka, przy czym małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Należy również wiedzieć, że podatnik rozliczający się w formie karty nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może on również wytwarzać wyrobów opodatkowanych akcyzą.

Niewątpliwą zaletą opodatkowania kartą podatkową jest brak konieczności prowadzenia ksiąg, składania deklaracji i zeznań podatkowych. Mankamentem zaś to, że obojętne jest, czy w danym miesiącu podatnik osiągnął dochody z tej działalności, czy nie - podatek musi zapłacić w stałej wysokości. Podatnicy ci muszą jednak wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Powinni też przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono.

2 Jeśli ktoś nie spełni warunków na kartę podatkową pozostaje mu możliwość wyboru pomiędzy zasadami ogólnymi (np. książka przychodów i rozchodów) a ryczałtem w wysokości 17%. Decyzja należy do podatnika. Inne stawki podatkowe będą mieć zastosowanie, gdy podatnik wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych - podatek według skali podatkowej (18% i 32%) lub liniowy(19%). Jednak wybierając ten sposób opodatkowania, podatnik ma możliwość uwzględniać różnego rodzaju koszty uzyskania przychodu (np. wydatki na utrzymanie pensjonatu, środki czystości, wyposażenie pokoi, media, amortyzację), które często mogą mieć znaczący wpływ na płacenie niższego podatku dochodowego. Przychody i koszty muszą być jednak ewidencjonowane w księdze przychodów i rozchodów. Z tym że dla rolników przewidziano jej uproszczoną wersję - jeśli łączny przychód gospodarza z działalności agroturystycznej nie przekracza rocznie 10 tys. zł a działalność jest wykonywana osobiście lub z udziałem członków najbliższej rodziny.

Decydując się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stawka podatkowa z wynajmu pokoi turystom będzie nieco niższa - wyniesie 17 % (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o ryczałcie). Stawką tą objęte są przychody ze świadczonych usług (już bez względu na liczbę wynajmowanych pokoi) przez: hotele (PKWiU grupa 55.1); obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2).

Należy również wspomnieć, że przychody z wynajmu pokoi niezaliczane do działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT, tylko do odrębnego źródła (pokoje mieszkalne będące własnością wynajmującego, wynajmowane w celach mieszkalnych), mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Ryczałt w takim przypadku wynosi 8,5 % przychodu, ale po przekroczeniu 4000 euro (tj. 13.510 zł) przychodu stawka wzrasta do 20 %.

Korzystający z tej formy opodatkowania nie uwzględniają jednak żadnych kosztów działalności (podatek ten jest pobierany od przychodu). Za to mają mniej skomplikowaną ewidencję podatkową (zamiast księgi przychodów i rozchodów ewidencja przychodów).

Jednak same noclegi i wyżywienie często nie wystarczą, by przyciągnąć klienta. Wiadomo wszystkim, że aby osiągnąć sukces w tego rodzaju biznesie, trzeba opracować taką ofertę, aby zadowolony klient, nie tylko wrócił za rok, ale polecił to miejsce również swoim znajomym. Dlatego właściciele gospodarstw agroturystycznych proponują dodatkowe atrakcje - wynajem sprzętu turystycznego (rowery, kajaki), kursy jazdy konnej, przejażdżki powozem, połów ryb czy nawet mini zoo. Urzędy skarbowe są zgodne co do tego, że te dodatkowe usługi, niewliczone w cenę noclegu, nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla agroturystyki. Nie jest to też wolna od podatku działalność rolnicza.

Urzędy skarbowe wyjaśniają, że: "usługi rekreacyjne (jazda konna w siodle, przejażdżki powozem i saniami z zaprzęgiem konnym itp.) należy zakwalifikować do źródła przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomimo że wykonywane są przy wykorzystaniu bazy i urządzeń związanych z gospodarstwem rolnym, którego celem jest produkcja rolna (środki transportu, konie), z której dochody nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. W związku z tym kalkulacja cenowa tzw. usługi agroturystycznej powinna wyraźnie rozdzielać odpłatność za wynajem pokoi gościnnych i za wyżywienie osób, dla których wynajęto te pokoje (dochód podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego) od odpłatności za usługi rekreacyjne, organizowanie nauki jazdy konnej, kursów jeździeckich (dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym). Reasumując - nie ma przeszkód do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i wyżywienia osób, podczas gdy dochód z pozostałych usług, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym".

Owe dodatkowe usługi mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali lub podatkiem liniowym) bądź w sposób zryczałtowany (właściwa stawka ryczałtu zależy od klasyfikacji statystycznej danej usługi). Warto również wspomnieć, że ze zwolnienia podatkowego nie korzysta udostępnienie miejsca pod namioty czy przyczepy kempingowe ani wynajem samych przyczep. Opodatkowane będą też dochody z usług gastronomicznych świadczonych klientom zewnętrznym (czyli innym osobom niż wczasowicze mieszkający w wynajmowanych przez podatnika pokojach).

Omawiając ten temat, należy również powiedzieć, że agroturystyka uzyskuje duże dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Rolnik zakładający gospodarstwo agroturystyczne po zakończeniu inwestycji może się ubiegać o zwrot nawet połowy poniesionych kosztów, lecz maksymalnie 100 tys. zł. Może także starać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do kredytów preferencyjnych. Opiniowanie takich wniosków i informacje dotyczące przyznawania subwencji zapewniają wojewódzkie i powiatowe ośrodki doradztwa rolniczego.

UWAGA ! Budynki, budowle i grunty związane z działalnością gospodarczą, w tym także w zakresie usług hotelarskich - są opodatkowane podatkiem od nieruchomości według najwyższych stawek. Nie dotyczy to drobnej działalności agroturystycznej. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych za działalność gospodarczą nie uważa się "wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych, znajdujących się na obszarach wiejskich, przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5" (art. 1a ust. 2 pkt 2). Zatem budynek mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność agroturystyczna, będzie opodatkowany według stawki właściwej dla innych budynków mieszkalnych, a nie dla działalności gospodarczej. Jeśli pokoi jest więcej niż 5, to nawet przy spełnieniu pozostałych warunków od powierzchni ich wszystkich należy się podatek według wyższych stawek, jako od części budynku mieszkalnego zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. Mimo że wynajem pokoi turystom ma najczęściej charakter sezonowy, osoba, która prowadzi np. pensjonat czy kemping, podatek od nieruchomości musi płacić według stawek związanych z działalnością gospodarczą przez cały rok (chyba że tę działalność zawiesi lub wyrejestruje w urzędzie gminy na okres posezonowy).

Dla wszystkich, którzy zainteresowani są zająć się tego rodzaju działalnością podajemy zbiór aktów prawnych, gdzie można znaleźć odpowiednie przepisy;
- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004 r., nr 223, poz. 2268)
- ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2007r., nr 155, poz. 1095)
- rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DzU z 2006 r., nr 22, poz. 169)
- rozporządzenie ministra gospodarki z 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (DzU z 2006 r., nr 30, poz. 214)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2003 r., nr 121, poz. 1137)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2006 r., nr 80, poz. 563)

W dalszej części biuletynu dowiecie się Państwo o podatku VAT w agroturystyce.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT