LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIVAT    (06.2009)
Jak opodatkować usługi gastronomiczne
2009-06-20

KOMENTARZE: 0

Zgodnie z obowiązującym do końca listopada 2008 r. przepisem art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik nie miał prawa odliczać podatku VAT z faktur m.in. od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119 ustawy o VAT, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Mimo to przyjmowano, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług gastronomicznych przysługiwało między innymi hotelom, w przypadkach gdy usługi noclegowe sprzedawane są łącznie z wyżywieniem. Zatem w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi hotelowe, którzy też zapewniają gościom posiłki, fiskus przyzwalał odliczać podatek naliczony przy zakupie usług gastronomicznych - zakaz przewidziany tym przepisem ich nie dotyczył. Potwierdził to wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (ostatnio w wyroku z 4 września 2008 r. nr.sygn.: I FSK 1252/ 07). Spór dotyczył ograniczenia wynikającego z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, a konkretnie tego, co należy rozumieć pod pojęciem usług turystyki. Ponieważ ustawa o VAT nie zawiera definicji usług turystyki, uznano, że pojęcie to rozumieć trzeba zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.Ust. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm). Przepis ten mówi, że usługami turystycznymi są usługi przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne świadczone turystom lub odwiedzającym. Koresponduje to również z potocznym znaczeniem tego pojęcia. W języku potocznym "turystyka" oznacza bowiem dłuższe lub krótsze wyjazdy wypoczynkowe połączone ze zwiedzaniem, uprawianiem sportu itp. ("Słownik języka polskiego PWN"). Nie ulega więc wątpliwości, że w ramach tego pojęcia mieszczą się także usługi hotelarskie, gdyż są one immanentnie związane z wyjazdami wypoczynkowymi. Skoro więc usługa hotelowa mieści się w zakresie usługi turystyki, to tym samym właściciel hotelu jest (zgodnie z przywołanym powyżej przepisem) uprawniony do odliczenia VAT od nabywanych usług gastronomicznych. Przemawia za tym również zasada neutralności VAT, zgodnie z którą podmiot będący jedynie pośrednim, nieostatecznym ogniwem obrotu daną usługą nie może ponosić związanego z nią ciężaru podatku.

Tak było do 1 grudnia 2008 r. Od tego dnia obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku VAT, zgodnie z którą uchylono art. 88 ust. 1 pkt 4 lit.a) ustawy o VAT. Zatem w obecnym brzmieniu przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. W tej sytuacji należy uznać, że od 1 grudnia 2008 r. polskie przepisy nie pozwalają podatnikom - także prowadzącym hotele - odliczać podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych i noclegowych. Uchylając przepis ustawodawca (jak wyjaśnił) chciał ograniczyć możliwość nadużyć (głównie opłacania posiłków i noclegów niezwiązanych z prowadzeniem biznesu) tłumacząc, że są to usługi z zakresu dóbr luksusowych. W efekcie, taka interpretacja kłóci się w wielu sprawach ze zdrowym rozsądkiem. Co więcej - jak wynika z analizy przepisów prawnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej - interpretacje urzędów wynikające z ustawy są sprzeczne ze wspólnotowym prawodawstwem. Bowiem prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej (np. świadczeniu usług na rzecz zleceniodawcy) wynika wprost z przepisów prawa unijnego. Zostało ono potwierdzone w licznych wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Tymczasem - zmiany polskich przepisów, które weszły w życie 1 grudnia 2008 r. jeszcze bardziej ograniczyły możliwości odliczeń. Teraz nawet firmy takie jak hotele, zajmujące się przecież działalnością turystyczną nie mogą odliczyć podatku VAT naliczonego w fakturach za świadczone im usługi noclegowe i gastronomiczne. Zapewne zręczny księgowy z pewnością uniknie kłopotów, zmieniając typ kupowanej usługi, ale przecież nie taki jest cel tworzenia przepisów prawnych. Mamy więc kolejny przykład przepisu wprowadzanego niejako w intencji uniknięcia przyszłych kłopotów, ale tylko pozornie. Zmiana, w tłumaczeniu ustawodawcy, może i jest słuszna, ale interpretacja jest już sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem.

Zapewne taki przepis dla urzędników skarbowych jest wygodnym narzędziem-straszakiem, natomiast w przedsiębiorcach uczciwie kupujących wspomniane usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może budzić uzasadnione poczucie represyjności aparatu państwowego.

Zgodnie z opiniami ekspertów - przepis ten jest niezgodny z prawem unijnym, które zakazuje państwom członkowskim wprowadzania nowych ograniczeń prawa do odliczenia (art.176 dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.). Zatem, podatnicy prowadzący hotele - którzy nie boją się ryzyka sporu z organami podatkowymi, mogą na tej podstawie odliczać podatek naliczony przy nabywaniu usług gastronomicznych.

Jeśli zaś chodzi o opodatkowanie usług gastronomicznych, to generalnie są opodatkowane 7% stawką VAT. Stosuje się ją także do usług związanych z podawaniem wszelkiego rodzaju napojów (PKWiU ex 55.4) - oczywiście prócz napojów alkoholowych oraz usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5). Zatem bary, restauracje i kawiarnie przy świadczeniu usług gastronomicznych naliczają 7% VAT. Wyjątkiem jest m.in. sprzedaż alkoholu, herbaty czy kawy. Ale uwaga ! Okazuje się, że kawa cappuccino to już nie kawa i podając ją klientowi, można stosować preferencyjną stawkę 7%.

UWAGA ! W praktyce usługi gastronomiczne były i są nabywane przez podatników przy różnego rodzaju okazjach, np. w czasie spotkań z kontrahentami firmy, w czasie spotkań pracowników np. w ramach wigilii pracowniczej, czy też imprezy integracyjnej, w czasie delegacji pracowników itp. Podatku VAT naliczonego od takich usług nie można odliczyć i sprawa ta nie budzi w zasadzie większych wątpliwości - urzędy skarbowe wydatki na tego rodzaju imprezy zaliczają do reprezentacji, czyli bez prawa do odliczenia podatku VAT, nie mogą też być tez zaliczane do kosztów podatkowych. W związku z tym Polacy poradzili sobie z tą "niedoskonałością", a mianowicie podatnicy nie nabywają już "usług gastronomicznych", ale "usługi cateringowe", przy nabyciu których, podatnikom przysługuje już prawo do odliczenia VAT. Żaden przepis nie ogranicza prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług cateringowych (klasyfikowanych jako usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych). Potwierdzają to organy skarbowe. I choć obydwie usługi są do siebie bardzo podobne, to skutki podatkowe ich nabycia są zdecydowanie różne. W tym miejscu warto może jednak przestrzec, że samo określenie usługi na fakturze, jako "usługa cateringowa", a nie "usługa gastronomiczna" nie może przesądzać o tym, że podatnik automatycznie ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiej faktury. Urząd skarbowy w razie kontroli może, bowiem zbadać, jaki charakter miała w rzeczywistości


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT