LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPodatek dochodowy    (06.2009)
Nowa definicja małego podatnika
2009-06-20

KOMENTARZE: 0

Od 22 maja 2009 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.Ust. z 2009 r. nr 69, poz. 587) Zmiany, które ten akt prawny wprowadza można podzielić na cztery tematy:
- mały podatnik,
- prace rozwojowe,
- amortyzacja jednorazowa,
- data powstania kosztu.

Zgodnie z nowelizacją rosną limity decydujące o tym, kto może być małym podatnikiem podatku dochodowego i jaka może być maksymalna wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Nowela wprowadza bowiem podwyższony (z 800 tys. euro do 1,2 mln euro) limit przychodów, których nie może przekroczyć przedsiębiorca, jeśli chce być uznany za małego podatnika. Tym samym jeden limit będzie obowiązywać zarówno w podatkach dochodowych jak i w VAT. Limit ten odnosi się do wartości przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), którą podatnik osiągnął w poprzednim roku podatkowym. Jest ona wyrażana w złotych po przeliczeniu euro dokonanego według jego średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł

Nowy przepis ma zastosowanie już od 1 stycznia 2009 r., co oznacza, że już w bieżącym roku limit uprawniający do bycia małym podatnikiem wynosi 4 mln 53 tys. zł.

Podatnicy, którzy w wyniku zmiany przepisów staną się małymi podatnikami, będą mogli wpłacać zaliczki kwartalne, począwszy od pierwszego kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie nowelizacja (czyli najwcześniej od 1 lipca 2009 r.). Warunkiem skorzystania z ww. sposobu rozliczania zaliczek będzie złożenie zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek, w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie nowela (do 20 sierpnia 2009 r.)

Nowelizacja podwyższa też limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Podatnicy będą mogli w 2009 r. dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej 100 tys. euro, czyli 338 tys. zł. - w ramach tzw. ulgi inwestycyjnej. (Zgodnie z obecnymi przepisami ulga inwestycyjna przysługuje małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, ale tym ostatnim tylko w pierwszym roku działalności. Ulga polega na możliwości przyspieszonej, jednorazowej amortyzacji zakupionego środka trwałego, do kwoty - obecnie 100 tys. euro).

Dotychczas mali podatnicy oraz firmy rozpoczynające działalność mogły dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro (przy określaniu limitu nie uwzględnia się jednak odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł). Limit ten w 2008 r. wynosił po przeliczeniu na złote 169.000. Po zmianach wprowadzonych nowelizacją, wysokość progu została podwojona i wynosi 100 000 euro, co po przeliczeniu na złote daje kwotę 338.000 zł. Odpisów - do wysokości nowej kwoty, będą mogli dokonać mali podatnicy oraz ci, którzy rozpoczęli działalność w latach 2009-2010. Podatnikom, którzy rozpoczynali działalność w 2008 r., podwyższony limit w ramach jednorazowej amortyzacji przysługuje od 2009 r.

Przypominamy, że odpisy jednorazowe mogą być dokonywane jedynie od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) z wyłączeniem samochodów osobowych. Do środków tych zaliczamy:
- grupa 3: kotły i maszyny energetyczne, np. silniki spalinowe zasilane gazem,
- grupa 4: maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, np. obrabiarki do metali,
- grupa 5: specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, np. maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze,
- grupa 6: urządzenia techniczne, np. zbiorniki naziemne, dźwigi,
- grupa 7: środki transportu, np. samochody ciężarowe, motocykle (z wyłączeniem samochodów osobowych),
- grupa 8: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, np. wyposażenie biurowe, baraki, kioski.

Pomimo wyłączenia samochodów osobowych z katalogu środków trwałych (ŚT) objętych jednorazową amortyzacją, możliwe jest dokonanie odpisu jednorazowego przy zakupie innych środków transportu. Przykładowo, osoba fizyczna, która posiada status małego podatnika, może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w stosunku do zakupionego pojazdu ciężarowego wprowadzonego do ewidencji ŚT. Możliwy jest również zakup i rozliczenie jednorazowe każdego innego pojazdu poza samochodem osobowym, np. motocykla, jeżeli tylko jest on ujęty w ewidencji ŚT i służy do prowadzenia działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że w omawiany sposób nie można zamortyzować wartości niematerialnych i prawnych, czyli np. licencji, praw autorskich, spółdzielczego prawa do lokalu.

Ponadto, przepisy ustaw o podatku dochodowym stanowią, że odpisów amortyzacyjnych w przypadku jednorazowej amortyzacji można dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji ŚT. Jednak nie musi to być koniecznie miesiąc, w którym wprowadziliśmy środek do ewidencji. Dodamy, że skorzystanie z przyspieszonej amortyzacji nie jest uzależnione od formy nabycia ŚT. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamortyzować jednorazowo (jeśli oczywiście spełnia się pozostałe przesłanki ustawowe) środki nabyte, np. jako aport wniesiony do spółki, w drodze dziedziczenia, darowizny lub ujawnione środki trwałe nie objęte dotychczas ewidencją. Jedynym zastrzeżeniem w tym przypadku jest treść artykułu 23 ust. 1 pkt 45a lit. a updof (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a updop), który stanowi, że nie są kosztem odpisy od wartości początkowej ŚT nabytych nieodpłatnie, za wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny (wyjątek dotyczy podatników PIT), jeżeli ich nabycie nie powoduje powstania przychodu.

UWAGA ! Przepisy wyłączają możliwość stosowania przyspieszonej amortyzacji dla podatników PIT rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. Trzeba jednak przyznać, że przepis ten wzbudza wiele wątpliwości zarówno wśród podatników jak i ekspertów w tej dziedzinie.

Warto również wspomnieć o tym, że przy stosowaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (zarówno w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i osób prawnych) stanowi on pomoc de minimis udzielaną na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego. Oznacza to, że każde skorzystanie z odpisu powoduje zmniejszenie limitu pomocy publicznej, która może zostać udzielona przedsiębiorcy bez powiadamiania o tym fakcie właściwych organów Wspólnoty.

Obecnie łączna wysokość pomocy de minimis - w okresie trzech lat budżetowych - nie może przekroczyć kwoty 200.000 euro (100.000 euro dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego). Limity pomocy de minimis określają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 r. z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis. Aby obliczyć wartość pomocy, należy zsumować kwotę pomocy przyznanej w danym roku budżetowym oraz dwóch latach go poprzedzających. Datą przyznania pomocy jest moment, w którym przedsiębiorcy przyznano prawo przyjęcia pomocy. Jeżeli więc chcemy uniknąć sytuacji, w której zmuszeni będziemy do zwrotu pomocy, warto na bieżąco monitorować wysokość otrzymanej pomocy, szczególnie w formie korzyści podatkowych.

Jak wcześniej wspomniałam nowela wprowadziła także zmiany w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace rozwojowe i badawcze. Dotychczasowy art. 22 ust. 7b updof stanowił, że poniesione koszty prac rozwojowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne. Do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji zaliczało się natomiast koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika Teraz podatnik ma wybór. Znowelizowany bowiem przepis art. 22 ust. 7b wprowadza zasadę, iż koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:
- w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
- jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
- poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych (warunki zaliczenia prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych nie uległy zmianie).

Nowelizacja zatem wprowadza prawo wyboru zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia lub jednorazowo po ich zakończeniu. Nowe zasady mogą być stosowane do kosztów prac rozwojowych rozpoczętych po dniu 1 stycznia 2009 r.

Ustawodawca dokonując nowelizacji, doprecyzował jeszcze jeden zapis, a mianowicie doprecyzował datę powstania kosztu u podatników prowadzących księgi rachunkowe zmieniając art. 22 ust. 5 updof, który obecnie zyskał brzmienie:
"Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów."

Podobnie zmieniono treść art. 22 ust. 6b updof, która obecnie będzie stanowić, że
"Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu." - przepis ten dotyczy podatników prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Jest to zmiana porządkowa, podkreślająca, że w przypadku kosztów wynagrodzeń i składek ZUS data powstania kosztu została ustalona w sposób szczególny. Jednak wejście w życie ustawy w trakcie trwania roku podatkowego wywołuje pewne wątpliwości, np. w przypadku podatników, którzy w 2008 roku przekroczyli limit przychodów wynoszący 800 tys. euro, jednak uzyskali przychody mniejsze niż 1,2 euro, lecz z dniem 1 stycznia br. zostali pozbawieni możliwości bycia małym podatnikiem. Zdaniem jednych ekspertów tacy podatnicy, po wejściu w życie nowelizacji, mogą być uznani za małych podatników także w 2009 roku. Ich zdaniem, za stosowaniem nowej definicji małego podatnika już w tym roku przemawia także art. 4 nowelizacji, zgodnie z którym podatnicy, którzy w związku z podwyższeniem limitu przychodów stali się małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki kwartalne począwszy od pierwszego kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie ustawa zmieniająca. Warunkiem rozliczania kwartalnego w przypadku takich podatników jest złożenie stosownego zawiadomienia w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie ustawa zmieniająca. W ocenie zaś innych - pojęcie "mały podatnik" rozszerzono jedynie na wszystkie podmioty, które w roku ubiegłym osiągnęły przychody (wraz z VAT) w równowartości poniżej 1,2 mln euro.

Jak już wcześniej wspomniałam z dniem 22 maja 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587) i ma ona zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009 r.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT