LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 28.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPodatek dochodowy    (06.2009)
Przychód z działalności budowlanej
2009-06-20

KOMENTARZE: 0

Z zasady przychód z tytułu świadczenia usług powstaje w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, art. 14 ust. 1c ustawy o PIT). Jednym słowem, aby usługodawca miał obowiązek uznać określoną płatność za przychód podatkowy musi ona być zapłatą za - przynajmniej częściowo wykonaną usługę. Wyjątkiem są np. usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych, np. przychody z najmu. W tym wypadku bowiem przychód z działalności gospodarczej wykazuje się na specjalnych zasadach, tj. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku (art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, art. 14 ust. 1e ustawy o PIT). Można to ując w następujący sposób: w ustalonym rocznym okresie rozliczeniowym, wystawiamy faktury jednorazowo, a przychód podatkowy wykazujemy na koniec roku. Nie stosuje się więc w tym przypadku ogólnej reguły, zgodnie z którą przychód powstaje w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Wracając do naszego tematu - W wypadku robót budowlanych lub budowlano-montażowych moment wykonania usługi określa się zasadniczo na podstawie odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym - będącego jednocześnie potwierdzeniem wykonania usług (zarówno dla usług odbieranych częściowo, jak i całego zlecenia). Stąd też w celu ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego należy w pierwszej kolejności ustalić datę podpisania protokołu odbioru robót. Czasami, właściwym do określenia momentu powstania przychodu podatkowego dokumentem, może być również kosztorys powykonawczy, który jest podstawą jednostronnego odbioru (tak zdarza się w sytuacji, gdy mimo żądania usługodawcy usługobiorca (np. deweloper) zwleka z odbiorem prac). Na podstawie tego kosztorysu usługodawca może wystawić fakturę za wykonane usługi budowlane i rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wykonania tych usług.

Jeżeli z umowy o świadczenie usług budowlanych wynika, że rozliczenie danej inwestycji następuje etapami (np. po zakończeniu jednego budynku w ramach jednej inwestycji, która określa budowę kilku budynków) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, to należy uznać, że moment wystawienia faktury za wykonanie tego etapu budowy będzie momentem uzyskania przychodu dla firmy budowlanej. W takim wypadku - zdaniem organów podatkowych - nie można mówić, że faktura obejmująca należność za wykonane już roboty budowlane, będące pewną zamkniętą i zakończoną całością, jest fakturą "zaliczkową", tj. dokumentującą należność na poczet usług, które zostaną wykonane dopiero w następnych okresach.

Jeżeli z umowy o świadczenie usług budowlanych wynika, że inwestor płaci za usługi zgodnie z postępem robót na podstawie obmiarów stopnia ich zaawansowania (wykonanych zgodnie z harmonogramem robót) i jednocześnie w umowie strony uzgodniły, że płatności dokonywane są na poczet przyszłych robót i mają charakter zaliczkowy - to, pomimo wystawiania faktur zaliczkowych - faktury te nie będą zaliczane do przychodu. Bowiem zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT (i art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT) - w trakcie wykonywania usług nie powstaje przychód należny z tytułu wykonywanych robót, ponieważ zaliczki nie są przychodem. Przychód należy wykazać dopiero po ostatecznym wykonaniu usług potwierdzonych stosownym protokołem. Choć w tym przypadku opinie są różne, np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lutego 2009 r. (II FSK 1727/07) orzekł kontrowersyjnie, że jeżeli wykonawca wystawiał faktury według wartości robót wykonanych w okresach rozliczeniowych, a należności wypłacone na podstawie tych faktur były uwzględniane przy ostatecznym rozliczeniu kontraktu po odbiorze całości robót, to miał obowiązek wykazywać przychód należny już w momencie wystawienia poszczególnych faktur.

Natomiast kiedy z umów wynika, że odbiór i rozliczenie wykonanych prac następuje dopiero po całkowitym zakończeniu budowy, a w trakcie jej realizacji poszczególne jej etapy nie podlegają odbiorowi i rozliczeniu między stronami, możliwe jest wykazywanie przychodu dopiero w chwili ostatecznego zakończenia inwestycji i całkowitego rozliczenia kontraktu.

Należy również pamiętać, że według przepisów ustawy o rachunkowości przychody i koszty związane z niezakończonymi usługami ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania (według metody stopnia zaawansowania), względnie przychody uznaje się wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów kontraktu, które mogą być odzyskane (według tzw. metody zysku zerowego). Różnice w ustalaniu przychodów i kosztów dla celów bilansowych i podatkowych prowadzą do powstawania u wykonawcy różnic przejściowych. W zależności od charakteru powstałych różnic należy utworzyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT