LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIDziałalność gospodarcza    (07.2009)
Zawieszając firmę można zaoszczędzić
2009-07-06

KOMENTARZE: 0

Od 20 września 2008 r. nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg, która jest opublikowana w Dz. Ust. z 5 sierpnia 2008 r. (nr 141, poz. 888) umożliwiła przedsiębiorcom zawieszenie na jakiś czas działalności gospodarczej. Warto jednak wiedzieć, że przepisy w tej sprawie ciągle nie są jednoznaczne.

Zgodnie z art. 14a. usdg
1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Możliwość taką uzyskali więc wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Mającemu choćby jednego pracownika nie przysługuje taki przywilej. Co jednak z tymi, którzy zatrudniają co prawda pracowników, ale tylko przebywających na urlopach bezpłatnym lub wychowawczym? Zmieniona ustawa tego w zasadzie nie rozstrzyga (znowu więc rozstrzygać będą urzędy). Przedsiębiorcy, którzy nie mają pracowników, lecz zleceniobiorców, nie mogą zawiesić działalności, jeżeli ci są w trakcie wykonywania zlecenia. Dla wspólników spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne pod warunkiem, że uczynią to wszyscy wspólnicy. Nie jest więc możliwe zawieszenie działalności przez jednego z nich, podczas gdy spółka w dalszym ciągu funkcjonuje.

Zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społeczne, przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć tego, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Skoro pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, to musiał być z nim nawiązany stosunek pracy. A zatem warunek dotyczący niezatrudniania pracowników nie jest spełniony. Zatem przedsiębiorca, u którego jedyny pracownik przebywa na urlopie wychowawczym nie może zawiesić działalności gospodarczej. Przerwę na pewien czas w prowadzeniu biznesu mogą natomiast zrobić przedsiębiorcy, którzy angażują do pracy zleceniobiorców (niezależnie od ich ilości) - oczywiście pod warunkiem, że ci zleceniobiorcy nie są w trakcie wykonywania zlecenia.

Działalność można zawiesić minimum na miesiąc, a maksimum na 24 miesiące. Zawieszenie trwające dłużej jest traktowane jako likwidacja działalności. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących z niej przychodów. Tak więc zawieszenie działalności gospodarczej powinno być stanem bierności przedsiębiorcy, czyli tzw. "stan uśpienia", w którym przedsiębiorca nie powinien podejmować aktywnych działań.

W okresie zawieszenia pozwolono przedsiębiorcy na pewne, niezbędne czynności do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, którym jest jego działalność. Jednak czynności te mogą zmierzać co najwyżej do zabezpieczenia działalności gospodarczej, tak aby pozostała ona w stanie niepogorszonym.

Ustawa szczegółowo określa, co wolno robić w czasie takiej przerwy. Przedsiębiorca nie może podczas zawieszenia wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tego tytułu. Jeśli przedsiębiorca nie osiąga żadnych przychodów z działalności, ale równocześnie ubiega się o nowe zamówienia - zawieszenie, jak wyjaśniają eksperci, jest niedopuszczalne, chyba że wykonanie tych zamówień będzie możliwe dopiero po odwieszeniu działalności.

Tak więc, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca, zgodnie z art. 14a ust.4 usg:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

Może do niego też zawitać kontrola na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zgodnie z nowelizacją, wniosek o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca składa tylko do właściwego dla siebie organu ewidencji działalności gospodarczej w gminie (a jeśli podatnik podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - właściwy sąd rejestrowy) ten dalej przekazuje tę informację do innych właściwych urzędów (organ podatkowy, ZUS). Na dzień dzisiejszy działa instytucja tzw. "jednego okienka" - z naszych doświadczeń wiemy, że są z tym bardzo duże problemy, więc naszym zdaniem - pomimo, że przedsiębiorca nie ma obowiązku powiadamiać innych instytucji, to aby zapobiec różnym ewentualnym problemom nie tylko z fiskusem, przedsiębiorca sam powinien być zainteresowany przekazaniem informacji o zawieszeniu działalności do tych urzędów.

We wniosku o zawieszeniu należy podać:
- swoją nazwę i numer ewidencyjny NIP oraz PESEL,
- miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy,
- okres zawieszenia od - do.

Oprócz tego przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Takie same dane zawiera informacja o wznowieniu działalności. Zarówno zgłoszenie informacji o zawieszeniu, jak i o wznowieniu działalności jest zwolnione z opłat.

Przedsiębiorca, który zrobi przerwę w prowadzeniu firmy, nie będzie rozliczał się w tym czasie z podatku dochodowego i podatku VAT a tym samym odpadnie mu także konieczność składania deklaracji VAT.

Podstawowym skutkiem zawieszenia działalności jest to, że firma nie będzie musiała płacić miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. Przepisy zwalniające z tego obowiązku mają charakter bezwzględny, a zatem uznać trzeba, że zaliczek nie trzeba będzie płacić także w razie osiągnięcia przychodów w okresie zawieszenia. Nie jest bowiem wykluczone, że nawet w czasie przerwy przedsiębiorca uzyska jakieś przychody, choćby odsetki od środków na rachunkach bankowych czy też ze sprzedaży środków trwałych bądź wyposażenia (którego zbywanie w okresie zawieszenia działalności jest dozwolone).

W okresie przerwy w działalności ma miejsce także zawieszenie amortyzacji. Składniki majątku będące środkami trwałymi bądź wartościami niematerialnymi lub prawnymi nie są w tym czasie amortyzowane (od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność). Jeśli przedsiębiorca naliczył roczny bądź kwartalny odpis amortyzacyjny i obejmuje on także okres, w którym zawieszono działalność, wówczas przedsiębiorca powinien zrobić jego korektę.

UWAGA ! Podatnik, będący wspólnikiem spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej (spółki handlowe osobowe), jak również wspólnik spółki z o.o. i akcyjnej (spółki handlowe kapitałowe) która zawiesiła działalność gospodarczą, ma obowiązek pisemnego zawiadomienia urzędu skarbowego o okresie zawieszenia tej działalności. Podatnik (wspólnik), powinien dopełnić tego obowiązku przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do KRS (art. 44 ust. 11 i ust. 12 updof; art. 25 ust. 5a - 5c updop). Dochowanie wskazanego terminu, zarówno w przypadku wspólników osobowych spółek handlowych, jak i spółek kapitałowych, jest warunkiem stosowania zwolnień z obowiązków podatkowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Natomiast każdy ze wspólników spółki cywilnej ma status osobnego przedsiębiorcy. Dlatego, aby działalność prowadzona w formie spółki cywilnej została skutecznie zawieszona, to każdy przedsiębiorca musi wystąpić do organu ewidencyjnego ze zgłoszeniem informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli chociaż jeden chciałby nadal prowadzić działalność, to podjęte przez pozostałych starania dotyczące zawieszenia firmy nie będą skuteczne. W pisemnym zgłoszeniu, oznaczając przedsiębiorcę, muszą podać, że działalność wykonywana jest w ramach spółki cywilnej. Natomiast inne informacje zawarte w zgłoszeniu podawane są na takich samych zasadach, jak wówczas gdyby je składał przedsiębiorca prowadzący firmę jednoosobowo.

Jak już wcześniej wspomniałam, przerwa w działalności spowoduje, że przedsiębiorcy nie będą musieli składać również deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Pomimo, iż podatnicy muszą obecnie składać deklaracje VAT-owskie, nawet jeśli są one "puste" - w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, nie będą musieli tego robić. Jednak jeśli w tym okresie wystąpią jakieś zdarzenia wymagające uwzględnienia ich w deklaracji, wówczas przedsiębiorca będzie musiał ją złożyć.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT - w okresie zawieszenia działalności - nie będzie jednak dotyczyć:
- zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE;
- dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
- dokonujących importu usług lub nabywających towary - w których zakresie są podatnikiem;
- okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu;
- okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które musi zrobić korektę podatku naliczonego.

Okres zawieszenia - zgodnie z zapewnieniami ekspertów - "należy liczyć bądź od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, bądź od dnia w tym wniosku wskazanego. Nawet jeśli w ostatecznej wersji nowelizacji nie wszystko zapisano jak należy, przepisy powinny być interpretowane zgodnie z ich celem, a nie trzymać się kurczowo wykładni literalnej. Przy czym, jeśli urząd albo sąd spóźnią się z rozpoznaniem wniosku - okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zależeć będzie wyłącznie od przedsiębiorcy. Jeżeli jednak wskaże on jako dzień rozpoczęcia tego okresu datę wcześniejszą niż data wpisania odpowiedniej informacji do ewidencji, okres zawieszenia będzie biegł od chwili wpisu. Jeśli jednak przedsiębiorca określi we wniosku okres zawieszenia bez podawania konkretnych dat, to prawo działalności gospodarczej nie zawiera żadnych wytycznych co do sposobu określenia przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia działalności. Nie obowiązują tu również żadne urzędowe formularze. Oznacza to, że zainteresowany może złożyć zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności np. na trzy miesiące bez wskazania daty początkowej. W takim wypadku okres trzymiesięczny będzie biec od dnia wpisu informacji. Jeśli natomiast wskaże początek, to okres ten biegnie od momentu wskazanego, jeśli przypada on na dzień wpisu lub później."

W związku z tym, że nowela określa iż w trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku odprowadzania składek społecznych i zdrowotnych, jak również nie będzie składał deklaracji, to osoba prowadząca działalność musi poinformować ZUS o zawieszeniu działalności gospodarczej (co prawda ma to zrobić urzędnik z gminy lub z KRS, ale warto śledzić bieg tych zdarzeń). Wznowienie wykonywania działalności już nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie będzie podlegać obligatoryjnym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z działalności. Jeśli zechce, składki może regulować dobrowolnie, ale tylko na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a więc bez składki chorobowej i wypadkowej.

Zawieszenie działalności na dłużej niż miesiąc spowoduje jednak, że po jego reaktywacji przedsiębiorca przechodzi znowu 180-dniowy okres oczekiwania na świadczenia chorobowe, pod warunkiem że zgłosi się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Tylko po spełnieniu tych kryteriów dostanie zasiłek za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli zachoruje przed upływem 180 dni od wznowienia działalności, nie otrzyma zasiłku. Kontrowersje wzbudza przepis od jakiej podstawy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zawiesiła swoją działalność ma płacić za siebie dobrowolne składki emerytalne i rentowe; czy jako osoba kontynuująca ubezpieczenia (tj. od zadeklarowanej kwoty, byle od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, czyli 1.276 zł); czy jak przedsiębiorca (tj. od zadeklarowanej kwoty, nie niższej od 60% prognozowanego wynagrodzenia - 1.915,80 zł, lub dla początkujących 30% minimalnego wynagrodzenia - 382,80 zł). Optymalnym rozwiązaniem byłoby danie wyboru przedsiębiorcy, jak chce te składki odprowadzać w okresie zawieszenia działalności: czy jako osoba kontynuująca opłacanie składek po ich ustaniu, czy jako przedsiębiorca.

Jak już wspomniałam, podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie będzie też opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jego, a także jego członków rodziny, których zgłosił do tego ubezpieczenia, ustaje po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia. Wobec tego po upływie tych 30 dni nie będą już objęci ochroną zdrowotną. Wówczas w pierwszej kolejności współmałżonek powinien zgłosić przedsiębiorcę, który zawiesił działalność, do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Oczywiście, pod warunkiem, że on sam ma jakiś tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, zlecenie, pobiera emeryturę lub rentę lub jest rolnikiem - tylko w takiej sytuacji małżonek posiada prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Gdy osoby z zawieszoną działalnością nikt nie może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny jedynym rozwiązaniem jest wówczas zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ i odprowadzanie za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę tę ustalamy od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 9% od kwoty 3.322,09 zł, tj. 298,99 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za czas zawieszenia działalności będzie więc wyższa niż ta za czas prowadzenia działalności. Ta ostatnia wynosi 9%, ale wyliczona od 75% tego wynagrodzenia. Po zawarciu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowonego "zawieszony" przedsiębiorca powinien zgłosić się do ZUS na druku ZZA i ewentualnie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny na druku ZUS ZCNA. Oczywiście po wznowieniu działalności przedsiębiorca ponownie będzie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, warto pamiętać że:
- zawieszenie działalności następuje na czas określony, od jednego do 24 miesięcy,
- zawieszenie wymaga wniosku zainteresowanego przedsiębiorcy
- działalność mogą zawiesić jedynie ci, którzy nie zatrudniają pracowników. Zatem w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS przepisy o zawieszaniu działalności pozostaną zapewne martwą literą. Niewiele jest bowiem wśród nich firm, które nie zatrudniają pracowników.
- z zawieszenia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i inni przedsiębiorcy - spółki, fundacje, spółdzielnie itp.
- za czas zawieszenia działalności przedsiębiorca co do zasady nie musi płacić podatków i składek ubezpieczeniowych z nią związanych, nie musi również składać deklaracji,
- mimo zawieszenia przedsiębiorcy wolno dokonywać określonych czynności z nią związanych, np. regulować powstałe wcześniej zobowiązania, zbywać własne środki trwałe, uczestniczyć w postępowaniach sądowych itp.

UWAGA ! Od 31 marca 2009 r. zawieszenie działalności gospodarczej a także jej wznowienie ma następować na pisemny wniosek zainteresowanego złożony tylko właściwemu organowi ewidencyjnemu, a przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - właściwemu sądowi rejestrowemu. Informacje te organy ewidencyjne będą przekazywać w ciągu siedmiu dni drogą elektroniczną do urzędów skarbowych i do ZUS. Ustawa nie rozstrzyga jednoznacznie, czy po 31 marca 2009 r. podatnik będzie musiał składać dokumenty wyrejestrowujące do ZUS, czy też dokumenty te stworzy sam ZUS z urzędu na podstawie danych przesłanych przez organ ewidencyjny.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT