LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

środa, 17.10.2018


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIXXXIII Sesja Rady Miejskiej
2009-03-11

KOMENTARZE: 0

26 lutego odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Po odczytaniu proponowanego porządku obrad, radny K. Wawer wniósł wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwał nr 4 dot. wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Łomianki z Polskiej Izby Gospodarczej ,, Ekorozwój’’. Zaproponował także przesunięcie punktu dot. sprawozdania burmistrza z wykonania zadań między sesjami na następną sesję. W odpowiedzi burmistrz zobowiązał się do odczytania sprawozdania. Następnie wniosek formalny o zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w sprawie wygaśnięcia mandatu wniósł radny T. Krystecki. Oba wnioski formalne zostały odrzucone. Ponadto burmistrz wniósł autopoprawkę do projektu uchwały nr 14 dot. dodatku funkcyjnego dla nauczyciela stażysty. Porządek obrad pozostał bez zmian. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.

Kolejno, przyjęto uchwały w sprawie:

- Nadania nazwy drodze ( ul. Plutonowego Klemensa Lipińskiego) – jednogłośnie ( przy 14 głosujących).

- Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 509/3 o powierzchni 884m2; obręb 0005 (d.5) KW nr WARM/00052537/7 ZE Spółdzielnią Domów Jednorodzinnych "Trylogia" i przejęcie nieodpłatnie usytuowanych na tej działce budynków i urządzeń oraz wniesienie jej w formie aportu na wyposażenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – jednogłośnie (przy 14 głosujących).

- Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łomianki – 12 głosów za, 2 wstrzymujące się (przy 14 głosujących).

- Wyrażenia zgody na wystąpienie przez gminę Łomianki z Polskiej Izby Gospodarczej ,,Ekorozwój” – 11 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się (przy 14 głosujących).

- Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Łomiankowska" – 13 głosów za, 1 wstrzymujący się( przy 14 głosujących).

- Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków Wrzosów - jednogłośnie (przy 14 głosujących).

- Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - jednogłośnie (przy 14 głosujących).

- Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski - jednogłośnie (przy 14 głosujących).

 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kępińskiej - jednogłośnie (przy 14 głosujących).

- Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - jednogłośnie (przy 14 głosujących).

- Zmian w statucie Domu Kultury w Łomiankach – 13 głosów za, 1 wstrzymujący się (przy 14 głosujących).

- Określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, ul. Warszawska 73 i Szkoły Podstawowej In. Marii Konopnickiej należącej do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, ul. Francisa Akinsa 6 - jednogłośnie (przy 14 głosujących).

- Zmiany Uchwały Nr XXIX/194/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w mieście i gminie Łomianki - jednogłośnie (przy 14 głosujących).

- Ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, określono zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łomianki - jednogłośnie (przy 14 głosujących).

- Udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu - jednogłośnie (przy 13 głosujących).

- Zmiany w budżecie gminy Łomianki na rok 2009 – 11 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Następnie, radni przeszli do sprawozdania burmistrza z wykonania zadań miedzy sesjami. Wyjątkowo, na wniosek radnego sprawozdanie zostało odczytane w całości przez wiceburmistrz J. Niegrzybowską.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie skargi na radnego A. Salwowskiego złożonej przez G. Porowskiego do wojewody mazowieckiego. Zgodnie z informacją uzyskaną od wojewody, Rada Miejska nie jest kompetentna do rozpatrywania skargi na radnego; takie stwierdzenie powinno zostać przyjęte przez Radę Miejską jako odrębny punkt obrad i umieszczone w prokotokole. Za takim rozwiązaniem głosowało 7 radnych, 1 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Obrady zakończyły interpelacje i wolne wnioski. Podniesiono kwestię m.in. sytuacji mieszkańców z lokali komunalnych przy ul. Fabrycznej, obowiązującej częstotliwości wywozu odpadów, nowej trasy autobusu linii 701 ZTM. Wiceburmistrz J. Niegrzybowksa poinformowała o planowanej wizycie przedstawiciela GDDKiA w Łomiankach.

Relację przygotowała Małgorzata Skalska
Gazeta Łomiankowska 5/2009

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2013   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum