LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

środa, 17.10.2018


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIFaktem jest, że…
2009-02-24

KOMENTARZE: 0

Łomianki mają wysoki wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Czyli - w stosunku do innych gmin, u nas żyje się o wiele lepiej.

To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy doskonale radzą sobie w życiu, ich rodziny żyją powyżej średniej krajowej. To również znaczy, ze stabilne dochody podatkowe, dochody z opłat pozwalają nam optymistycznie patrzeć na przyszłość gminy Łomianki. Im więcej jest podatników oraz im więcej zarabiają, tym większe są dochody gminy.

Z drugiej jednak strony wysoki wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca niejednokrotnie zamyka gminie szansę na przydział środków na jakiś cel. Dlaczego tak się dzieje? Gminy, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (tzw.wskaźnik G) jest większy niż 150 % takiego wskaźnika w kraju (tzw. wskaźnik Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, potocznie zwanych przez samorządowców „janosikowym”. W roku 2008 dochód na jednego mieszkańca w naszej gminie wyniósł 2450,58 zł a średnia krajowa to 1119,20 zł czyli ponad dwukrotnie mniej. Tak, więc w niektórych programach UE np. w uruchomionym ostatnio Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy powyżej średniej krajowej i stopa bezrobocia niższa niż średnia w województwie mazowieckim - praktycznie dyskwalifikuje te gminy w ubieganiu się o dotacje unijne. Podobnie, w ubiegłym roku gminy o wysokim wskaźniku G były pozbawione możliwości ubiegania się o wsparcie pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego na budowę i modernizację dróg. Niemniej jednak korzystamy - i będziemy to nadal czynić - ze wszystkich możliwości dotacji z dostępnych źródeł, aby żyło się lepiej. Wszystkim.

W okresie 2004-2006 gminy po raz pierwszy ubiegały się o środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych. Ponad 75% gmin w Polsce sięgnęło po unijne pieniądze, jedna czwarta, w tym, niestety, gmina Łomianki, nie wykorzystały tej szansy. Samorządy gminne zagospodarowały w tym czasie prawie 18 mld zł, a samorządy wszystkich szczebli łącznie ok. 22 mld zł . W obecnym okresie finansowania: 2007- 2013 ogólna kwota środków przyznanych Polsce wzrosła w stosunku do okresu poprzedniego z 12 mld do prawie 67 mld euro, w tym także znacznie większą pulę przeznaczono dla samorządów.

Istotnym źródłem wspierania realizacji zadań własnych gmin są również krajowe programy rządowe prowadzone przez urzędy wojewódzkie i poszczególne ministerstwa, oraz programy samorządów województw, funduszy celowych itp.

Gmina Łomianki, zaliczona grup gmin w Polsce, które w latach 2004-2006 nie sięgały po unijne pieniądze stara się nadrobić te zaległości. Rozpoczęto je od podjęcia prac nad opracowaniem dokumentów strategicznych dla gminy: strategia rozwoju, wieloletni plan inwestycyjny, wieloletni plan finansowy. Dokumenty określające w wieloletniej perspektywie kierunki rozwoju gminy, najistotniejsze potrzeby inwestycyjne i możliwości finansowe ich realizacji stanowią podstawę do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zgodność składanych projektów o dofinansowanie ze środków UE z dokumentami strategicznymi gminy, ich spójność ze strategią rozwoju regionu i kraju jest warunkiem uzyskania dobrej oceny projektu. W 2008 roku przyjęte zostały uchwałami Rady Miejskiej: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy do 2020 roku” oraz „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łomianki do 2015 roku”.

W roku 2008 gmina Łomianki złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektów do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz trzy wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jeden z projektów zgłoszonych do PO KL (działanie 7.1.1), mający na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego poprzez aktywizację kobiet pozostających bez pracy i korzystających ze świadczeń OPS otrzymał dofinansowanie i został już zrealizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Także w 2009 roku OPS będzie aplikować o dotację w ramach tego samego działania. W podziale środków samorząd województwa mazowieckiego już uwzględnił gminę Łomianki. Drugi ze złożonych wniosków, dotyczący projektu przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną (działanie 7.3), związanego z aktywną integracją młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy, przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i jest aktualnie oceniany pod względem merytorycznym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Pozytywną ocenę formalną uzyskały również trzy wnioski złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dotyczą one kompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej, modernizacji i rozbudowy budynku Domu Kultury i Biblioteki Publicznej oraz rozbudowy portalu e-miasto w Urzędzie Miejskim w Łomiankach i rozwoju e-usług dla obywateli. Projekty te są aktualnie poddawane ocenie merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową.

Jeśli chodzi o plany i przyszłe wystąpienia z wnioskami do konkursów o środki UE, to jak wiadomo, trwają przygotowania do wystąpienia o środki finansowe na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy, w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podstawowym kryterium ocenianym w konkursach PO IŚ jest kryterium gotowości beneficjenta do realizacji projektu, tzn. posiadanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej i odpowiedniej dokumentacji budowlanej (projekty techniczne i pozwolenia na budowę, uzgodnienia środowiskowe).

W toku są prace nad Studium Wykonalności dla tego projektu. Rada Miejska przeznaczyła w budżecie gminy środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który pełni rolę beneficjenta tego projektu. Ponadto, wspólnie ze starostwem i pozostałymi gminami powiatu warszawskiego zachodniego podjęta została współpraca do wspólnego wystąpienia w 2009 roku o środki PO KL (działanie 5.2) na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla urzędników samorządowych w celu wzmocnienia ich potencjału i podjęcia działań modernizujących zarządzanie w administracji samorządowej.

Trwają też przygotowania do złożenia w drugim kwartale aplikacji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na wsparcie infrastruktury służącej edukacji. Projekt dotyczyć będzie budowy boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym. Prowadzone są również rozmowy dotyczące współpracy gminy i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz na temat wspólnego wystąpienia z wnioskiem do RPO WM o dofinansowanie remontu i rozbudowy Przychodni przy ul. Szpitalnej. Mimo, że SPZZLO Warszawa-Żoliborz jest już w posiadaniu dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla inwestycji, to niestety, aktualnie obowiązujący w województwie mazowieckim plan naborów wniosków na 2009 rok nie przewiduje w tym roku konkursu dla projektów z zakresu infrastruktury służącej ochronie zdrowia. Poza środkami Unii Europejskiej, istotnym źródłem wspierania realizacji zadań własnych gminy są również programy krajowe: rządowe prowadzone przez urząd wojewódzki i poszczególne ministerstwa, samorządu województwa, funduszy celowych itp.

Z urzędu marszałkowskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Rozwoju Mazowsza uzyskane zostały dwie dotacje przeznaczone na dofinansowanie remontu kotłowni w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym oraz urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin. Niestety, z powodu ograniczonych środków nie uzyskał dofinansowania wniosek „Remont i doposażenie placówek oświatowych, w których prowadzone jest zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci na terenie gminy Łomianki (remont Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie oraz doposażenie klasy „0” w Szkole Podstawowej w Łomiankach”. Z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych w Ministerstwie Sportu i Turystyki do- finansowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów, natomiast z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Uczeń na wsi” sfinansowano zakupy przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym z terenu gminy zgłoszonym do programu. Wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie prowadzone było z udziałem środków finansowych przyznanych gminie przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa oraz urząd wojewódzki. Nie uzyskał dofinansowania wniosek złożony do MSWiA w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 dotyczący przebudowy ul. Przeskok w Łomiankach wraz z budową chodnika i odwodnieniem. Na złożone zażalenie w tej sprawie do wojewody mazowieckiego jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

O wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łomiankach złożone zostały wnioski do trzech różnych instytucji: do Programu OSP- 2008 samorządu województwa mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Zarząd Główny ZOSPRP nie przyznał dofinansowania, z dwóch pozostałych źródeł uzyskane zostały dotacje w maksymalnej wysokości.

Wiesław Pszczółkowski, burmistrz Łomianek
Gazeta Łomiankowska nr 4/2009

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2013   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum