LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 25.6.2019


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIOcena wykonania budżetu Łomianek za 2007 rok
2008-05-19

KOMENTARZE: 0

Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr VI/24/2007 Rady Miejskiej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007. dochody ogółem zostały określone w kwocie 59.218.051 zł, a wydatki 57.996.565 zł.

W trakcie realizacji budżetu, plan dochodów zwiększono do kwoty 65.033.923 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 68.749.489 zł czyli o 3.715.568 zł więcej, co stanowi 5,71% planowanych dochodów. Wydatki, które w wyniku uchwał zwiększono do kwoty 64.444.189 zł, zrealizowane zostały w kwocie 59.429.254 zł co stanowi 92,22% planu Zasadnicze znaczenie na realizację przyszłych zadań inwestycyjnych mają należności i zobowiązania. Na koniec 2007 roku należności wyniosły 3.057.972 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych (2.449.550 zł) Na uznanie zasługuje fakt, iż w stosunku do roku 2006 nastąpiła znaczna poprawa dotycząca konieczności ściągania przez gminę kwot należnych, co obrazuje wykres poniżej.

Zobowiązania ogółem to kwota 38.870.932 zł, w tym:
- 13.756.527 zł to zobowiązania z lat ubiegłych, wynikające z rozliczania fin. zadania
- budowa ICDS, które w praktyce rzecz jasna, jest takim samym obciązeniem przyszłych dochodów, jak inny kredyt.
- 12.231.125 zł – kredyt z BGK zaciągnięty w latach poprzednich na budowę ICDS,
- 10.000.000 zł – pożyczka zaciągnięta w latach poprzednich z NFOŚiGW na budowę kanalizacji.

Na spłatę zadłużenia w 2007 r. wyasygnowano z budżetu kwotę 8.000.000 zł. Stan zadłużenia w stosunku do roku 2006 obrazuje poniższy wykres.

Zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły 56,6% w stosunku do wykonanych dochodów i osiągnęły bezpieczny dla budżetu poziom. (w 2006 r. prawie 100% dochodów), DOCHODY zrealizowane zostały w wysokości 68.749.489 zł co stanowi 105,7% planu. Zasadniczy wzrost – o 2.958.297 zł dotyczy dochodów z podatków wykazanych przez mieszkańców Łomianek w zeznaniach PIT i CIT.

Dochody te mieszczą się w kategorii dochody własne Gminy, które stanowią główny trzon budżetu i wynoszą 59.019.116 zł co stanowi 85,85% wykonanych dochodów ogółem.

Największe znaczenie dla budżetu miały udziały gminy w dochodach budżetu państwa (wpływy z PIT i z CIT). Dochody z tego tytułu w 2007 r. wyniosły 36.837.386 zł i stanowiły 53,58% wszystkich dochodów, w tym: z podatku dochodowego od osób fizycznych gmina uzyskała kwotę 34.365.474 zł (w 2006 roku - 26.853.888 zł), a od osób prawnych - kwotę 2.471.912 zł (w 2006 r. – 1.528.960 zł).

Dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły łącznie 17.681.587 zł, co stanowi 103,26% planu i 25,72% wszystkich dochodów budżetu. W tym: dochody z podatków od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych wyniosły 8.920.623 zł, co stanowi 12,98% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów.

W roku 2007 nie zastosowano górnych stawek podatkowych w stosunku do mieszkańców, co zmniejszyło możliwe do osiągnięcia dochody o 2.278.431 zł. Ponadto zwolniono mieszkańców z podatku od nieruchomości gruntowych stanowiących drogi ogólnodostępne. Na uzasadniony wniosek podatników, zastosowano ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 53.971,50 zł i odsetek - 9.210 zł. oraz rozkładano zapłatę zaległości podatkowych na raty. Nie mniej jednak w dalszym ciągu znaczna część mieszkańców nie jest w stanie dokonać płatności zgodnie z otrzymaną decyzją, o czym świadczą zaległości podatkowe wyszczególnione w należnościach.

Z analizy wykonanych dochodów własnych wynika również, że dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększyły się o 87% w stosunku do roku 2006 (wykonanie 3.973.649zł) do kwoty 7.417.081 zł. co świadczy o zwiększonym obrocie na rynku kupna - sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości oraz ma zasadniczy wpływ na strategię gminy. Strukturę najważniejszych dochodow i ich udział procentowy w dochodach ogółem przedstawia wykres powyżej.

Dochody z majątku gminy zrealizowane w kwocie 2.675.646 zł stanowiły 3,89% uzyskanych dochodów ogółem i głównie dotyczyły: dochodów z najmu i dzierżawy, czynszów komunalnych, użytkowania wieczystego (554.974 zł) oraz z usług świadczonych przez ICDS w łącznej kwocie 1.368.778 zł. Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży udziałów w Radiu Mazowsze, zgodnie z wcześniej, niekorzystnie dla gminy zawartą umową - 670.800 zł. Pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 1.824.497 zł co stanowi 108,14 % planu.

Są to m.in.: ogłoszenia w „Gazecie Łomiankowskiej” – 160.307 zł, dotacje z tyt. uczęszczania dzieci z innej gminy do przedszkoli w Łomiankach – 127.109 zł, wpłaty mieszkańców itp.

Dotacje i subwencje

W roku 2007 Miasto i Gmina Łomianki otrzymały dodatkowe dotacje celowe na zadania własne w kwocie 239.759 zł, które wykorzystały na zakup lektur do bibliotek szkolnych, zakup podręczników. dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych, instalację w szkołach zestawu do monitoringu wizyjnego, pomoc w zakresie dożywiania dzieci oraz pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje na zadania zlecone dot. głównie OPS, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.706.653 zł oraz zadania z zakresu USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, obronę cywilną i prowadzenie rejestru wyborców – 128.732 zł.

Ponadto, z PFRON otrzymano środki w kwocie 154.727 zł z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych oraz z Ministerstwa Sportu wykorzystano kwotę 26.763 zł na zajęcia sportowe dla uczniów szkół łomiankowskich.

Subwencja oświatowa dla gminy wyniosła 6.470.967 zł co stanowi 46% wydatków bieżących zrealizowanych na oświatę i była na poziomie roku 2006.

Dalszy ciąg opracowania w następnych nr gazety.
Materiał opracowany przez radną Ewę Sidorzak
Gazeta Łomiankowska nr 10/2008

[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum