LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI2007-11-14
KODEKS PRACY    (11.2007)
MPiPS o pracy w święta w placówkach handlowych

Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na zapytanie Związku Rzemiosła Polskiego, zajął stanowisko w sprawie interpretacji Art. 1519a Kodeksu pracy, wprowadzającego zakaz pracy w święta w placówkach handlowych, również jeżeli święto przypada w niedzielę.

2007-11-14
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (11.2007)
Zaległości w płaceniu składek ZUS sprzed 2003 r. przedawniają się po pięciu latach

Należności z tytułu składek ZUS - jak wszystkie inne należności - ulegają przedawnieniu. Okazuje się, że ZUS stosuje dziesięcioletnie przedawnienie do zaległości składkowych powstałych przed 2003 r., kiedy to obowiązywało przedawnienie pięcioletnie...

2007-10-10
PODATEK DOCHODOWY    (10.2007)
Limity podatkowe na 2008 rok

W związku ze spadkiem wartości euro względem złotego, w przyszłym roku więcej firm będzie zobowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości, a mniej skorzysta z podatkowych przywilejów...

2007-10-10
PODATEK DOCHODOWY    (10.2007)
Kto w 2008 r. będzie prowadził księgi rachunkowe

O obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych (tak jak w latach ubiegłych) decyduje limit 800 tys. euro. Przelicza się go na walutę polską po średnim kursie NBP obowiązującym 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy...

2007-10-10
PODATEK DOCHODOWY    (10.2007)
Sprzedaż składnika majątku stanowiącego współwłasność podatnika

Przypuśćmy, że małżonkowie prowadzą odrębne firmy. Zamierzają w nich wykorzystywać pięcioletni samochód ciężarowy, będący składnikiem ich majątku prywatnego...

2007-10-10
VAT    (10.2007)
Podatek od nieruchomości jako składnik czynszu i podatek VAT

Jeśli podatnik jest właścicielem nieruchomości, którą zamierza wynająć różnym podmiotom na cele działalności gospodarczej, to czy najemców – wraz z comiesięcznym czynszem – można obciążyć...

2007-10-10
VAT    (10.2007)
Ważne dla VAT-owców limity na 2008 r.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o VAT uchwaloną 19 września br. – pierwszy raz kurs euro nie ma żadnego znaczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT...

2007-10-10
KODEKS PRACY    (10.2007)
Święta w handlu zawsze wolne

24 sierpnia 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy wprowadzającą zakaz pracy w placówkach handlowych w święta (również wtedy gdy święto przypadnie w niedzielę). Ustawa wchodzi w życie 26 października 2007 r.<

2007-09-07
KODEKS PRACY    (09.2007)
Dorabianie na urlopie: macierzyńskim, wychowawczym, wypoczynkowym

Wprawdzie przepisy nie zabraniają pracownikom przebywającym na urlopie dorobić sobie np. na podstawie umowy o dzieło czy prowadząc własny biznes – nie ma jednak jednolitych reguł.

2007-09-07
KODEKS PRACY    (09.2007)
Praca w sobotę i niedzielę

Zgodnie z art. 151-9 § 1 Kp. dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

2007-09-06
VAT    (09.2007)
VAT od reprezentacji

Już wielokrotnie pisałam na ten temat, ale otrzymujemy ciągle wiele telefonów w tej sprawie, więc postanowiłam jeszcze raz temat Państwu przedstawić.

2007-09-06
VAT    (09.2007)
Refakturowanie paliwa tylko z paragonem fiskalnym

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU. nr 116, poz. 804) od 1 października 2007 r. rozszerza się lista towarów, których...

2007-09-06
PODATEK DOCHODOWY    (09.2007)
Darowizna pieniężna pod kontrolą

Jak już wiemy z wcześniejszych biuletynów – z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn można skorzystać, jeśli spadkobierca lub darczyńca należy do najbliższej rodziny.

2007-09-06
PODATEK DOCHODOWY    (09.2007)
Raty leasingu są kosztem firmy

W poprzednim biuletynie przedstawiłam Państwu zasady odliczania podatku VAT od samochodów dostawczych, jak również jakimi zasadami należy się kierować przy sprzedaży samochodu osobowego...

2007-09-06
PODATEK DOCHODOWY    (09.2007)
Wykup przedmiotu leasingu przez osobę trzecią

Firma leasingowa, jeśli sprzedaje samochód osobie wskazanej przez wcześniejszego leasingobiorcę, ma obowiązek (zgodnie z umową) wypłacić określoną kwotę (różnicę między ceną sprzedaży a wartością rezydualną netto, określoną w umowie leasingu).

2007-07-29
PODATEK DOCHODOWY    (07-08.2007)
Podatek od sprzedaży firmowego majątku

Przedsiębiorca, który likwiduje swoją firmę, musi pamiętać, że sprzedając środki trwałe wykorzystywane na potrzeby związane z jego działalnością gospodarczą – nawet kilka lat po likwidacji firmy – rozlicza się...

2007-07-29
PRAWO BUDOWLANE    (07-08.2007)
Legalizacja samowoli budowlanej

Dnia 6 czerwca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.Ust. Nr 99, poz. 665). Ustawa nowelizująca wprowadza do prawa budowlanego między innymi nowelizację, zgodnie z którą osoby, które dopuściły się samowoli budowlanej...

2007-07-29
VAT    (07-08.2007)
VAT od samochodów dostawczych

Od momentu wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy o VAT minęło trochę czasu. W tym czasie ugruntowały się też niektóre interpretacje co do nowych przepisów...

2007-07-29
VAT    (07-08.2007)
Refakturowanie usług medialnych

Z refakturowaniem tych usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden podmiot nabywa usługę, lecz bezpośrednim beneficjentem tej usługi jest osoba trzecia. Z takim przypadkiem mamy zazwyczaj do czynienia w umowie najmu lokalu, gdy wynajmujący nabywa na swoje imię usługę...

2007-07-29
KODEKS PRACY    (07-08.2007)
Czy można zatrudnić dziecko ?

Zaczął się okres wakacji, dzieci mają dużo czasu, chcą zarobić troszkę pieniędzy na wakacje, więc bardzo często zgłaszają chęć podjęcia jakiejś pracy.

2007-07-29
KODEKS PRACY    (07-08.2007)
Od lipca niższa składka rentowa a wyższe pensje

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw obniża od lipca br. wysokość składki rentowej – na razie tylko w części finansowanej przez ubezpieczonych.

2007-07-29
KODEKS PRACY    (07-08.2007)
Kiedy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego?

Według Kodeksu Pracy każdy pracownik zatrudniony w Polsce w oparciu o umowę o pracę ma prawo, co roku skorzystać z płatnego urlopu wypoczynkowego.

2007-06-30
PODATEK DOCHODOWY    (06.2007)
ULGA PRORODZINNA dotycząca dochodów uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2007r.

Jedną z bardziej korzystnych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2007 r, jest wprowadzenie do PIT w nowym art. 27f updof ulgi na wychowywane dzieci, czyli tzw. ulgi prorodzinnej.

2007-06-29
PRAWO BUDOWLANE    (06.2007)
Zanim rozpocznie się działalność w nowo wybudowanej siedzibie

Zapewne większość z Państwa już wie, że w wypadku typowych robót budowlanych – w tym remontów – nie musimy już gromadzić stosu dokumentów i prosić o zgodę urzędów.

2007-06-29
PODATEK DOCHODOWY    (06.2007)
ULGA ODSETKOWA - zmiany od 1 stycznia 2007

Od 1 stycznia 2007 r z przepisów ustawy o podatku dochodowym znikła ulga odsetkowa. Jednak specjalny przepis przejściowy (znajdujący się w ustawie nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych) pozwala na dalsze korzystanie – na zasadzie kontynuacji – na warunkach obowiązujących do końca...

2007-06-29
PRAWO BUDOWLANE    (06.2007)
Zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Podatnicy, którzy w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. ponieśli wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%, mogą odzyskać...

2007-06-29
KODEKS PRACY    (06.2007)
Ile można potrącić z pensji pracownika

Pracodawca ma ograniczone prawo do tego, aby z wynagrodzenia pracownika potrącić dowolną kwotę. Kodeks pracy rozróżnia potracenia przymusowe i dobrowolne – w tym drugim wypadku wymagana jest zgoda pracownika.

2007-05-09
PODATEK DOCHODOWY    (05.2007)
Ulga na 110 m2

Ustawodawca dla nieruchomości przewidział odrębne zwolnienie z podatku na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (upsd). Mianowicie w przypadku nabycia...

2007-05-08
PODATEK DOCHODOWY    (05.2007)
Zbycie nieruchomości w podatku PIT i podatku od spadków i darowizn

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8), opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od...

2007-05-08
PODATEK DOCHODOWY    (05.2007)
Ulgi i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn należy do typowych podatków majątkowych, którego problematykę reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn.zm.) Dodatkowo, szczegółowe regulacje prawne...

2007-05-08
VAT    (05.2007)
Mały podatnik i zasady jego rozliczania

Małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT (art. 2 pkt.25) jest podatnik VAT u którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem należnym VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości...

2007-05-08
PRAWO DEWIZOWE    (05.2007)
Nowelizacja Prawa dewizowego

Od dnia 21 kwietnia 2007 r. obowiązuje nowelizacja prawa dewizowego (Dz.Ust. Nr 61, poz. 410), która ma na celu uporządkowanie i uproszczenie przepisów dewizowych oraz dostosowanie przepisów polskiej ustawy do regulacji unijnych. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą zaliczyć należy...

2007-04-15
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI    (04.2007)
Opłaty adiacenckie i renta planistyczna

Od jakiegoś czasu słyszymy o opłatach adiacenckich i rentach planistycznych i w związku z tym otrzymujemy od Państwa telefony z zapytaniem, co to za rodzaj podatku?

2007-04-15
KODEKS PRACY    (04.2007)
Święta w maju

Zgodnie z obowiązującym od listopada 2006 r. art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Kp.) "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża...".

2007-04-15
KODEKS PRACY    (04.2007)
Kiedy można pracować ponad 8 godzin i jakie przerwy w pracy można stosować

Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym...

2007-04-14
PODATEK DOCHODOWY    (04.2007)
Nowy wzór księgi podatkowej

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązująca od 1 stycznia br., spowodowała zmiany w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zatem z dniem...

2007-04-14
PODATEK DOCHODOWY    (04.2007)
Nadpłatę w jednym podatku można zaliczyć na poczet rozliczeń w innym podatku

Sprawę zaliczenia nadpłaty (zwrotu) podatku na poczet rozliczenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę a także bieżących zobowiązań podatkowych reguluje...

2007-04-14
PODATEK DOCHODOWY    (04.2007)
Właściwy urząd skarbowy do złożenia zeznania podatkowego (czy wg adresu zamieszkania czy zameldowania)

Przypominamy, że zgodnie z art. 45 ust. 1b updof urzędem skarbowym właściwym dla złożenia rocznego zeznania, jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego...

2007-04-14
VAT    (04.2007)
Nowa informacja VAT UE

W Dzienniku Ustaw Nr 47, pod pozycją 311 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji...

2007-04-14
KODEKS PRACY    (04.2007)
Zasady zawarcia umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia

Wszystkim wiadomo, że dokumentem, na podstawie którego dochodzi do zawarcia stosunku pracy, jest umowa o pracę. Natomiast zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami, umowa o pracę...

2007-04-14
KODEKS PRACY    (04.2007)
Zaległy urlop wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego...

2007-04-14
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (04.2007)
Zawieszenie działalności nie zwalnia z płacenia składek

Jak wiemy, przedsiębiorca sam deklaruje, od jakiej kwoty chce odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwota ta...

2007-03-21
OCHRONA ŚRODOWISKA    (03.2007)
Opłaty produktowe i środowiskowe

Przypominam, że z dniem 31 marca br. upływa termin złożenia sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej za 2006 r. (OŚ-OP1). Natomiast do 31 stycznia przedsiębiorcy mieli obowiązek...

2007-03-21
KODEKS PRACY    (03.2007)
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w 2007 roku

Jak co roku o tej porze informujemy Państwa o obowiązku tworzenia funduszu socjalnego oraz o wysokości odpisu podstawowego na ten fundusz...

2007-03-21
PODATEK DOCHODOWY    (03.2007)
Świadczenia zdrowotne na rzecz pracowników w koszty firmy

Do końca 2006 r. świadczenia zdrowotne na rzecz pracowników finansowane przez pracodawcę zasadniczo nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Jedynym wyjątkiem były...

2007-03-21
PODATEK DOCHODOWY    (03.2007)
Ulga na korzystanie z sieci Internet

Ulga, którą można było zastosować już w zeznaniu rocznym za 2005 r., obowiązuje również w 2007 r. Obejmuje ona koszty abonamentu miesięcznego oraz koszt połączenia komputera do Internetu...

2007-03-21
VAT    (03.2007)
Od kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT (art. 88 ust.4 ustawy o VAT) mają w zasadzie wyłącznie zarejestrowani podatnicy VAT– o tym wszyscy wiedzą...

2007-03-21
PODATEK DOCHODOWY    (03.2007)
Świadczenia z funduszu socjalnego a podatek dochodowy

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof) zwolnione z tego podatku są świadczenia rzeczowe otrzymane przez pracownika i sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych...

2007-03-21
VAT    (03.2007)
Świadczenia z funduszu socjalnego a podatek VAT

Kwestia opodatkowania podatkiem VAT rzeczowych świadczeń sfinansowanych z zfśs jest bardziej skomplikowana. Otóż stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT...

2007-03-21
KODEKS PRACY    (03.2007)
Likwidowanie konta funduszu socjalnego

Często Państwo zadajecie pytanie, co należy zrobić z niewykorzystanym funduszem socjalnym w sytuacji, gdy pracodawca nie ma już obowiązku tworzenia funduszu socjalnego?

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT