LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

czwartek, 21.6.2018


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIKODEKS PRACY    (09.2007)
Dorabianie na urlopie: macierzyńskim, wychowawczym, wypoczynkowym
2007-09-07

KOMENTARZE: 0

Wprawdzie przepisy nie zabraniają pracownikom przebywającym na urlopie dorobić sobie np. na podstawie umowy o dzieło czy prowadząc własny biznes – nie ma jednak jednolitych reguł.

Według zasady wynikającej z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym tylko wówczas, gdy nie mają innego tytułu do ubezpieczeń lub nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Za inny tytuł nie jest uważany ten, z którego nabyte zostało prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zatem, osoba przebywająca na zasiłku macierzyńskim, która np.:
podejmuje dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- pracuje na podstawie umowy o pracę nakładczą,
- podejmuje pracę na podstawie zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego odnośnie umów zlecenia, również zawartej z pracodawcą, u którego nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, czy też
- prowadzi pozarolniczą działalność,
przestanie podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu zasiłku macierzyńskiego, a obowiązkowe stają się ubezpieczenia z wymienionych wyżej tytułów

Urlop macierzyński – w tym czasie zainteresowany może pozostawać aktywny zawodowo jako pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła czy biznesmen. Ma prawo zatrudnić się zarówno w macierzystym zakładzie jak i w każdym innym. Z jednym jednak wyjątkiem – nie może zawrzeć dodatkowej umowy o pracę z własnym pracodawcą. Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, mająca inne tytuły do ubezpieczeń społecznych (np. umowa zlecenie, umowa agencyjna czy indywidualna działalność) jest obejmowana ubezpieczeniami z tych innych tytułów, a nie z powodu urlopu (przypominam, że w przypadku urlopu macierzyńskiego składki finansuje wprawdzie budżet, ale wszystkie formalności związane z ich rozliczeniem obarczają pracodawcę). Należy pamiętać, że osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim ma obowiązek poinformowania pracodawcy o posiadaniu przez niego innych tytułów do ubezpieczeń. Osoba dorabiająca podczas urlopu macierzyńskiego u własnego pracodawcy na podstawie umowy o dzieło nie korzysta ze statusu „własnego pracownika”, co oznacza, że od takiej umowy o dzieło pracodawca nie będzie odprowadzać składek ZUS.
Podkreślić należy, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na zasiłku macierzyńskim jest pracodawca, ale tylko wtedy gdy to on wypłaca zasiłek macierzyński. (pracodawca wypłaca zasiłki, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników, jeśli zatrudnia ich mniej wówczas zasiłki wypłaca ZUS).

Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, płatnikiem składek nie jest pracodawca, ale właśnie ZUS. Wówczas do obowiązków pracodawcy należy jedynie comiesięczne zawiadamianie o przerwie w opłacaniu składek, (na ZUS RSA) spowodowanej zasiłkiem macierzyńskim.

Urlop wychowawczy – art. 1862 Kp. wprost pozwala na podejmowanie w tym czasie pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, na rzecz pracodawcy czy innych podmiotów. Jest tylko jedno ograniczenie – podjęcie pracy nie może wyłączać możliwości sprawowania przez rodzica osobistej opieki nad dzieckiem. Gdyby pracodawca dowiedział się, że urlopowany trwale zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, ma prawo wezwać go do powrotu do zakładu najpóźniej w ciągu 30 dni, a najwcześniej – 3 dni. Wprawdzie Kp. nie zobowiązuje pracownika do powiadomienia pracodawcy o podjętej pracy, ale pracownik musi to uczynić w świetle art. 36 ust. 2a ustawy o sus. Skutki w opłacaniu zusowskich składek za pracownika dorabiającego podczas urlopu wychowawczego są dla pracodawcy takie same jak te opisane przy urlopie macierzyńskim. Podczas urlopu wychowawczego również obowiązuje zasada uprzywilejowania umów o dzieło zawartych przez urlopowanego z własnym pracodawcą – są one wolne od składek.

Reasumując: Pracodawca, wypłacający swojemu pracownikowi zasiłek macierzyński, przestaje rozliczać składki z tytułu tego zasiłku po uzyskaniu informacji od tego pracownika, że posiada inny tytuł do ubezpieczeń.

Ważne jest jednak, że umowa o dzieło zawarta przez osobę przebywającą na zasiłku macierzyńskim z własnym pracodawcą nie rodzi obowiązku ubezpieczeń. Osoba taka nadal ubezpieczona jest z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeśli pracownica przebywająca na zasiłku macierzyńskim, zawarłaby ze swoim pracodawcą umowę zlecenia, to umowa ta rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych. Ważne jest, że umowa nie jest jednak traktowana tak, jakby była zawarta z własnym pracodawcą. Co oznacza, że składki powinny być opłacane od przychodu ze zlecenia, na zasadach dotyczących umowy zlecenia. W tym czasie pracodawca oczywiście zaprzestaje rozliczania składek z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Te same zasady podlegania ubezpieczeniom dotyczą osób przebywających na urlopie wychowawczym. Oznacza to, że osoby przebywające na urlopach wychowawczych, podobnie jak pobierające zasiłek macierzyński, podejmując pracę na podstawie umowy o pracę czy zlecenia przestają podlegać ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego, a podlegają ubezpieczeniom odpowiednio jako pracownicy, zleceniobiorcy itd.

Po uzyskaniu informacji, że pracownik podjął inne zajęcie zarobkowe rodzące obowiązek ubezpieczeń społecznych - pracodawca zaprzestaje przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym.

UWAGA ! Pracownica w czasie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego może podjąć zatrudnienie pod warunkiem, że praca ta nie będzie miała wpływu na możliwość dalszego sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownica ma również obowiązek powiadomienia o tym fakcie swojego pracodawcę.

Urlop wypoczynkowy – żadne przepisy nie zabraniają pracować podczas urlopu wypoczynkowego. Dopuszczają też, by analogiczne umowy łączyły urlopowanego również z innymi firmami – może pozostawać z nimi w stosunku pracy. Nie ma też przeciwwskazań, by podczas urlopu wypoczynkowego prowadził działalność gospodarczą. Mimo, że za czas urlopu wypoczynkowego pracodawca musi zapłacić swojemu pracownikowi, to nie ma prawa w żaden sposób go kontrolować. Fakt dorabiania przez pracownika podczas urlopu wypoczynkowego jest również dla pracodawcy obojętny pod względem rozliczeń składek zusowskich. Nadal pracodawca musi odprowadzić wszystkie składki ZUS od wypłacanego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, czy innych otrzymanych świadczeń (jeśli nie są zwolnione od składek).


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 4
© LOMIANKI.INFO 2006-2013   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum